Doktoraty

 1. Edyta Owsiak [data obrony: 05.04.2016 r.]
  Analiza narażenia członków zespołu operacyjnego na promieniowanie jonizujące podczas zabiegów ortopedycznych
  recenzja prof. Wojciech Marczyński
  recenzja prof. Michał Studniarek
 2. Melania Mikołajczyk [data obrony: 30.06.2016r.]
  Ocena zaburzeń snu i częstości występ. wybranych wariantów polimorficznych genu kodującego receptor melatoninowy MTNR1B u chorych na cukrzycę typu 2 i u osób bez cukrzycy
  Recenzja prof. dr hab. Janusz Błasiak
  Recenzja prof. dr hab. Waldemar Karnafel
 3. Maria Mazur [data obrony: 22.09.2016r.]
  Opracowanie komórkowego modelu reporterowego do analizy ścieżki sygnałowej WNT-ß-katenina
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Jarosław Dastych
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Wojciech Wąsowicz
 4. Maciej Ziarek [data obrony: 08.09.2016 r.]
  Ocena skuteczności działania i doszczętności litotrypsji kamieni moczow.za pomocą półsztywnego ureterorenoskopu z wykorzystaniem energii balistycznej  (LithoClast) oraz energii lasera holmowego w zależności od lokalizacji złogu w moczowodzie
  Recenzja prof. dr hab. Tomasz Szydełko
  Recenzja prof.dr hab. Józef Matych
 5. Marta Winiecka-Klimek[data obrony: 22.09.2016r.]
  Porównanie wydajności otrzymywania indukowanych neuralnych komórek macierzystych (iNS) metoda bezpośredniego reprogramowania i różnicowania z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (IPS)
  Recenzja prof. dr hab. n.med. Leonora Bużańska
  Recenzja dr hab.n.med. Ewa Zuba-Surma prof.nadzw.
 6. Karolina Skołucka-Szary [data obrony: 6.10.2016r.]
  Opracowanie oraz charakterystyka nowych biokompatybilnych diestrów chityny oraz ich zastosowanie w wyrobach medycznych
  Recenzja dr hab. prof. nadzw. Beata A. Sadowska
  Recenzja dr hab. Przemysław Dorożyński
 7. Łukasz Michalski [data obrony: 10.11.2016 r.]
  Ocena wpływu blokerów receptorów endoteliny na generację reaktywnych form tlenu oraz zawartośc TNF-α w narzadach wewnetrznych szczura
  Recenzja dr hab. Zygmunt Nowak
  Recenzja dr hab. Jolanta Zalejska – Fiolka
 8. Jolanta Zięba [data obrony: 10.11.2016 r.]
  Senescencja komórek glejaka wielopostaciowego in vitro – poszukiwanie przyczyn i próba analizy mechanizmu
  Recenzja dr hab. Paweł Bieganowski
  Recenzja prof. dr hab. Wanda M. Krajewska
 9. Raaid T. Yousif Al. Tarrawi [doktorat odrzucony i zamknięty w dniu 22.09.2016r.]
  Przydatność tomografii komput.i rezonansu magnet. w obrazowaniu niewielkich rozmiarów patologicznych zmian w mózgu
  The usefulness of CT and MRI in visualization of pathological small lesions in the brain
  Recenzja – dr hab.n.med. Stefan P. Gaździński (ang)
  Recenzja – dr hab.n.med. Stefan P. Gaździński
  Recenzja – dr hab. Izabela Zofia Herman-Sucharska
 10. Adam Madej [data obrony: 6.10.2016 r.]
  Ocena przydatności badania zaburzeń przekazywania inform. w kom. nowotw. u chorych z rakiem pęcherza moczowego
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Jacek Gronwald
  Recenzja prof.dr hab. n.med. Tomasz Drewa

 1. Paulina Hejduk [data obrony: 24.06.2015]
  Badanie związku form polimorficznych genu kodujacego podjednostkę gamma 5 białka G z rozwojem ryzyka pierwotnego nadciśnienia tętniczego w populacji polskiej
  Recenzja prof. dr hab. n.med. Ksenia Bykowska
  Recenzja dr hab.n.med. Grzegorz Piotrowski
 2. inż. Dorota Kacprzak [data obrony: 24.06.2015]
  Potwierdzenie roli pojedynczych genów uczestniczących w patomechanizmie astmy oskrzelowej z nadwrażliwoscia na aspirynę
  Recenzja dr hab.med. Marek Niedoszytko prof. nadzw.
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz
 3. Ewa Pniewska [data obrony: 24.06.2015]
  Wpływ fosfolipaz z grupy A2 na rozwój w patogenezie przewlekłych chorób obturacyjnych: ciężkiej postaci astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Joanna Chorostowska-Wynimko
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kowal
 4. Mateusz Banaszczyk [data obrony: 14.10.2015]
  Senescencja jest gł.przyczyną niemożności stabilizacji linii komórk.glejaka wielopostaciowego, raka stercza, raka gruczołu mlekow.i raka j.grubego
  Recenzja prof. dr hab. Wandy M. Krajewskiej – mgr M. Banaszczyk
  Recenzja prof. dr hab. Jarosław Dastych-mgr Banaszczyk
 5. inż. Gabriela Turek [data obrony: 9.12.2015r.]
  Rola receptorów leukotrienowych i cytozolowej fosfolipazy A2 w proc.zapalnym u chorych na astmę i osób zdrow.Zwrotna regul.CYSLTR1, CYSLTR2 oraz cPLA2 z gr.IVα
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Krzysztof Kowal
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Jerzy Kruszewski

 1. Agata Sarniak [data obrony: 08.01.2014]
  Badanie wybuchu oddechowego i mitochondrialnej produkcji reaktywnych form tlenu metodą chemiluminescencji
  Recenzja dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk
  Recenzja prof. dr hab. Bogusław Król
 2. Agnieszka Głowacka [data obrony: 02.04.2014]
  Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Maria Górska
  Recenzja dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 3. Miłosz Dobrogowski [data obrony: 04.06.2014]
  Badania nad obecnością toksycznych związków powstających podczas operacji laparoskopowych w gazach z jamy brzusznej i wybranych płynach ustrojowych
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Sławomir Czerczak
  Recenzja dr hab. n.med.Tadeusz Łukieńczuk
 4. Andrzej Zieleniak [data obrony: 25.06.2014]
  Ekspresja receptorów adenozynowych (AR) w leukocytach pacjentek z ciążą cukrzycową
  Recenzja prof. dr hab. Jarosław Dziadek
  Recenzja prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
 5. Izabela Burzyńska-Pędziwiatr [data obrony: 08.10.2014]
  Analiza strukturalna i wykorzystanie jako inhibitorów stresu oksydacyjnego polifenoli z wiesiołka (Oenothera paradoxa)
  Recenzja prof. dr hab. Bogdan Walkowiak
  Recenzja dr hab. Jarosław Lewkowski prof.nazdw. UŁ
 6. Emilia Zgórzyńska [data obrony: 08.10.2014]
  Wpływ kwasu dokozaheksaenowego DHA na żywotność i przeżywalność fibroblastów dziąsła w odpowiedzi na czynniki cytotoksyczne i endotoksyny
  Recenzja prof. dr hab. Mirosław Soszyński
  Recenzja dr hab. Jolanta Saczko prof.nadzw.
  Recenzja dr hab. Beata Olas prof.nadzw.UŁ
 7. Arkadiusz Tomasz Olędzki [ data obrony: 05.11.2014]
  Analiza urazów, ich rodzaju, przyczyn i kosztów leczenia u osób trzeźwych i nietrzeźwych hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w latach 2008 i 2010
  Recenzja prof. dr hab. n. med. J. Gawrychowskiego
  Recenzja prof. dr hab.n.med.Andrzej J. Łachiński

 1. Tomasz Płoszaj [data obrony: 11.01.2012]
  Przydatność stosowania analizy alleli genów CFTR, MCM6 i HVR mtDNA w ocenie stopnia zróżnicowania historycznych i przedhistorycznych populacji człowieka
  Recenzja dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  Recenzja prof. dr hab. Andrzej Kononowicz
 2. Katarzyna Połatyńska [data obrony: 07-03-2012]
  Ocena stanu neurologicznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem czynników rokowniczych napadów padaczkowych
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Dorota Dunin-Wąsowicz
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński
 3. Magdalena Staniszewska [data obrony: 07-03-2012]
  Ocena funkcjonowania układów zastawkowych u dzieci z wodogłowiem leczonych w okresie niemowlęcym
  Recenzja dr hab. n. med. Marek Mandera
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Lech Polis
 4. Monika Żelazowska (Matyjaszczyk) [data obrony: 04-04-2012]
  Polimorfizm genów kodujących podjednostki kompleksu białka G i ich potencjalne znaczenie kliniczne
  Recenzja dr hab. n. med. prof Aleksander Goch
  Recenzja prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski
 5. Magdalena Nowakowska (Byczewska) [data obrony: 17-10-2012]
  Rola genu supresorowego WWOX na kancerogenezę raka jelita grubego. Wpływ zróżnicowania ekspresji WWOX na transkrypcję genów apoptozy, proliferacji i regulacji szlaków sygnałowych w liniach komórkowych raka jelita
  Recenzja prof. dr hab. Jarosław Dastych
  Recenzja prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
 6. Emilia Łuczak [data obrony: 07-11-2012]
  Wpływ agonistów receptorów aktywowanych proliferatorami preoksysomów-γ (PPAR-γ) na uwalnianie mediatorów zapalenia przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
  Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko
 7. Anna Gajos-Michniewicz [data obrony: 05-12-2012]
  Rola nadekspresji folistatyny w kształtowaniu właściwości mechanicznych tkanki kostnej
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Mikołaj Gralak
 8. Katarzyna Kośla [data obrony: 05-12-2012]
  Rola genu supresorowego nowotworów WWOX w kancerogenezie glioblastoma multiforme
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Jarosław Dastych
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Maria Koziołkiewicz

 

 1. Bartłomiej Jakóbczyk [data obrony: 11.05.2011r.]
  Ocena skuteczności kruszenia kamieni w drogach moczowych przy użyciu lasera holmowego
  Recenzja dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta prof. UJK
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Józef Matych
 2. Wioletta Wujcicka [data obrony: 15.06.2011r.]
  Rola genu supresorowego WWOX w nowotworach wieku dziecięcego (nephroblastoma i neuroblastoma)
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Piotr Potemski
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Tadeusz Malewski
 3. Karolina Pospiech (Seta) [data obrony: 19.10.2011r.]
  Rola WWOX, genu supresorowego nowotworów w gruczole mlekowym i jego kancerogenezie
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Tadeusz Malewski
  Recenzja prof. dr. hab. n. farm. Marek Mirowski
 4. Joanna Wieczfińska (Stefańska) [data obrony: 19.10.2011r.]
  Wpływ apocyniny na proces zapalny w drogach oddechowych
  Recenzja dr hab. n. med. Krzysztof Wojciech Kowal
  Recenzja dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz
 5. Marcin Kosmalski [data obrony: 19.10.2011r.]
  Związek pomiędzy ultrasonograficznymi cechami niealkoholowego stłuszczenia wątroby a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki
 6. Mariusz Wróblewski [data obrony: 14.12.2011]
  Porównanie wyników leczenia zwężeń cewki moczowej przy użyciu lasera holowego i uretrotomii optycznej
  Recenzja prof. dr hab. n.med. Waldemar Różański
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Kazimierz Krajka