Specjalizacja z Fizyki Medycznej

 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi posiada akredytację i jest wpisany na listę jednostek szkolących w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA.

Adresaci specjalizacji: specjalizację mogą podjąć osoby z tytułem zawodowym  magistra lub magistra inżyniera na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, inżynieria biomedyczna, wykonujące pracę – co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat – zgodną z programem specjalizacji.

Czytaj więcej: Specjalizacja z Fizyki Medycznej

Habilitacje - procedura przed 1.10.2011

Procedura przeprowadzania

przewodu habilitacyjnego

na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

1. Część wstępna

1.1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);
 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.
 • Zasady ubiegania się o stopnie, stanowiska i tytuł naukowy - Uchwała Senatu UM w Łodzi nr 315/2010 (załącznik do Uchwały 315/2010)

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanej dalej Uczelnią, uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie dyscypliny naukowej medycyna. Na Wydziale, przewód habilitacyjny przeprowadza i stopień naukowy nadaje Rada Wydziału, zwana dalej Radą.

1.3. Czynności przewodu habilitacyjnego kończące się uchwałami Rady

Następujące czynności przewodu habilitacyjnego muszą kończyć się uchwałami Rady:

 • wszczęcie przewodu habilitacyjnego,
 • powołanie recenzentów,
 • dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego,
 • przyjęcie kolokwium habilitacyjnego,
 • nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zwani dalej stałymi członkami Rady. Do głosowania nad uchwałami dopuszczającymi do kolokwium habilitacyjnego, przyjęcia kolokwium habilitacyjnego i nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego uprawnieni są również recenzenci rozprawy habilitacyjnej i dorobku habilitanta. Jeśli w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Tryb przeprowadzania czynności przewodu habilitacyjnego

2.1. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego

 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, zwana dalej habilitantem, składa w sekretariacie dziekana wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.
 • Wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego może zostać złożony przez Dziekana lub innego stałego członka Rady Wydziału. W takim przypadku zgłaszający powinien przedstawić Radzie pisemną zgodę zainteresowanego.
 •  Do wniosku habilitant dołącza:
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora oraz informację o osobach recenzentów rozprawy doktorskiej (jeśli nazwiska recenzentów nie są wymienione w dyplomie doktorskim),
  • autoreferat, informujący o zainteresowaniach kandydata i jego osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz przedstawiający jego dorobek dydaktyczny i organizacyjny,
  • krótką charakterystykę wkładu kandydata w rozwój reprezentowanej przez niego dyscypliny i specjalności naukowej, zawierająca również podsumowanie osiągnięć kandydata po uzyskaniu przez niego stopnia doktora,
  • kopie kilku publikacji habilitanta, (wskazane jest przedstawienie tych wykonanych po uzyskaniu stopnia doktora), uznanych przez niego za najważniejsze (wraz z ich wykazem),
  • opis bibliograficzny dorobku naukowego zgodnie z wymogami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
  • tytuły trzech proponowanych wykładów habilitacyjnych, wraz z ich streszczeniami,
  • rozprawę habilitacyjną w sześciu egzemplarzach, rozprawa habilitacyjna może być samodzielną monografią lub cyklem prac powiązanych tematycznie zaopatrzonych w krótkie omówienie,
  • jeżeli rozprawa habilitacyjna jest częścią pracy zespołowej (lub cyklu prac zespołowych), habilitant jest zobowiązany do załączenia pisemnych oświadczeń każdego ze współautorów pracy zespołowej o tym, co stanowi własny wkład merytoryczny tego współautora w przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badań oraz przedstawienie pracy w formie publikacji. Oświadczenie każdego współautora powinno dotyczyć wyłącznie udziału tego współautora, nie zaś ocenę wkładu habilitanta czy innego współautora pracy. Jeśli współautorami pracy są autorzy z kraju gdzie habilitacja nie występuje, habilitant może zamiast oświadczeń współautorów prac przedstawić własne oświadczenie opisujące wkład każdego ze współautorów,
  • informację o przebiegu przewodu habilitacyjnego, jeżeli habilitant uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (jeżeli kandydat ubiegał się kilkakrotnie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, informacja musi dotyczyć przebiegu każdego z uprzednio wszczynanych przewodów),
  • opinię rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego) dotyczącą problematyki proponowanej rozprawy habilitacyjnej, opinia powinna być potwierdzona przez listę obecności osób biorących udział w seminarium (opinia rady naukowej nie jest warunkiem koniecznym do wszczęcia przewodu habilitacyjnego),
  • dla habilitantów z poza Wydziału - pismo o zapewnieniu pokrycia kosztów związanych z przewodem habilitacyjnym.
 • Dziekan lub Prodziekan ds. nauki rozpatruje złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych, ustala przede wszystkim, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawienia, Dziekan lub Prodziekan przekazuje wniosek kandydatowi w celu jego uzupełnienia. Dziekan lub Prodziekan ds. nauki spotyka się następnie z habilitantem w celu omówienia terminów i procedur przewodu habilitacyjnego.
 • Na posiedzeniu Rady Dziekan lub Prodziekan ds. nauki proponuje otwarcie przewodu habilitacyjnego, przedstawia habilitanta, jego dorobek naukowy i zakres naukowy rozprawy habilitacyjnej. Po zapoznaniu się z opinią Dziekana Rada w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały o wszczęciu przewodu habilitacyjnego i o wyznaczeniu dwu recenzentów rozprawy i dorobku habilitanta.
 • W uzasadnionych przypadkach, Rada może powołać zespół złożony ze stałych członków Rady, który sprawdzi złożone przez habilitanta dokumenty pod względem wymogów formalnych i merytorycznych. Zespół nie może oceniać wartości naukowej rozprawy i dorobku habilitanta bo te podlegają ocenie przez recenzentów.
 • Odpowiedni werdykt Rady zapada w głosowaniu tajnym.
 • Po podjęciu uchwał o wszczęciu przewodu habilitacyjnego i wyznaczeniu dwóch recenzentów, Dziekan w imieniu Rady Wydziału, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia uchwał, występuje do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o powołanie dwóch recenzentów w przewodzie habilitacyjnym. Do wystąpienia dołącza się uchwały Rady Wydziału w sprawie:
  • wszczęcia przewodu habilitacyjnego,
  • wyznaczenia dwóch recenzentów,

oraz komplet kopii wymienionych niżej dokumentów:

 •  
  • wykaz dokumentów,
  • kwestionariusz osobowy habilitanta,
  • oryginał lub poświadczony odpis dyplomu doktorskiego habilitanta oraz informację o osobach recenzentów rozprawy doktorskiej (jeżeli nazwiska recenzentów nie są wymienione w dyplomie doktorskim),
  • autoreferat habilitanta informujący o jego zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
  • wykaz publikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych,
  • wykaz osiągnięć habilitanta w pracy naukowej,
  • opis bibliograficzny dorobku naukowego zgodnie z wymogami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
  • egzemplarz opublikowanej rozprawy habilitacyjnej,
  • informację o przebiegu przewodu habilitacyjnego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 • Po otrzymaniu z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów powiadomienia o powołaniu przez nią dwóch recenzentów w przewodzie, Dziekan, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania tego powiadomienia, wysyła zlecenia wykonania recenzji do wszystkich recenzentów powołanych w przewodzie, wraz z następującymi dokumentami:
  • wykaz dokumentów,
  • kwestionariusz osobowy habilitanta,
  • autoreferat habilitanta informujący o jego zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
  • wykaz publikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych,
  • wykaz osiągnięć habilitanta w pracy naukowej,
  • opis bibliograficzny dorobku naukowego zgodnie z wymogami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
  • egzemplarz opublikowanej rozprawy habilitacyjnej,
  • informację o przebiegu przewodu habilitacyjnego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 • Po otrzymaniu wszystkich recenzji rozprawy habilitacyjnej i dorobku kandydata, Dziekan udostępnia recenzje habilitantowi.

2.2. Kolokwium habilitacyjne, wykład habilitacyjny, nadanie stopnia doktora habilitowanego

 • Najpóźniej na jeden tydzień przed kolokwium habilitacyjnym, habilitant ma obowiązek dostarczenia członkom Rady Wydziału opublikowanej rozprawy habilitacyjnej (również autoreferat rozprawy, jeśli nie została ona opublikowana w języku polskim).
 • Pracownik Wydziału, wyznaczony przez Dziekana do obsługi administracyjnej czynności w przewodzie habilitacyjnym, dostarcza członkom Rady Wydziału zaproszenie na kolokwium habilitacyjne oraz listę trzech proponowanych przez habilitanta wykładów habilitacyjnych (wraz z ich krótkimi streszczeniami).
 • Habilitant nie może zaproponować tematów wykładów habilitacyjnych, które były już poprzednio opublikowane. Wykłady powinny mieć walory dydaktyczne, tak więc ich tematyka i treść nie może dotyczyć wąskiej, wyspecjalizowanej grupy zagadnień związanych z treścią rozprawy habilitacyjnej.
 • Dziekan po zapoznaniu się z recenzjami przedstawia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydziału wniosek w sprawie dopuszczenia habilitanta do kolokwium habilitacyjnego.
 • Dziekan omawia uwagi recenzentów i odpowiada na ewentualne pytania członków Rady Wydziału w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego. Po zamknięciu dyskusji, Dziekan zwraca się do Rady Wydziału z projektem uchwały o dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) habilitanta do kolokwium habilitacyjnego.
 • Rada Wydziału w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów podejmuje uchwałę o dopuszczeniu (lub niedopuszczeniu) habilitanta do kolokwium habilitacyjnego.
 • Dziekan wyznacza datę kolokwium habilitacyjnego. O dacie i miejscu kolokwium dziekan zawiadamia habilitanta, jednostki organizacyjne Wydziału oraz wywiesza
 • ogłoszenie w siedzibie Wydziału, na co najmniej 14 dni przed terminem kolokwium.
 • Dziekan, po podjęciu uchwały w sprawie dopuszczenia habilitanta do kolokwium habilitacyjnego, niezwłocznie przesyła ją do recenzentów powołanych w przewodzie habilitacyjnym, wraz z informacją o terminie posiedzenia Rady Wydziału, na którym ma się odbyć kolokwium habilitacyjne oraz zostać wygłoszony wykład habilitacyjny.
 • Kolokwium habilitacyjne i wykład habilitacyjny odbywają się na zamkniętym posiedzeniu Rady WNBiKP z udziałem przynajmniej trzech recenzentów. Posiedzenie składa się z pięciu zasadniczych części:

Część pierwsza z udziałem habilitanta

KOLOKWIUM HABILITACYJNE – PRZEDSTAWIENIE GŁÓWNYCH TEZ I WYNIKÓW ROZPRAWY HABILITACYJNEJ ORAZ DYSKUSJA

 • powitanie przez Dziekana Wydziału, przedstawienie kandydata i recenzentów, informacja o spełnieniu przez kandydata wymogów ustawowych, informacja o prawidłowym przebiegu przewodu, informacja o kworum,
 • referat kandydata (ok. 30 min), prezentujący główne tezy i wyniki uzyskane w rozprawie habilitacyjnej,
 • przedstawienie przez recenzentów recenzji w części dotyczącej rozprawy habilitacyjnej (w przypadku nieobecności recenzenta - odczytanie tej części jego recenzji przez Dziekana Wydziału),
 • odpowiedzi kandydata na uwagi dotyczące rozprawy, zawarte w recenzjach; przyjęcie poszczególnych odpowiedzi przez recenzentów,
 • część kolokwialna posiedzenia Rady Wydziału – zadawanie pytań przez członków Rady Wydziału, odpowiedzi kandydata; przyjęcie poszczególnych odpowiedzi.

Dyskusja w części kolokwialnej nie powinna mieć charakteru obrony rozprawy habilitacyjnej, lecz dotyczyć szerszych problemów dyscypliny, w której nadany ma być stopień naukowy. Dyskusja ta ma wykazać, że habilitant ma odpowiednią wiedzę w dyscyplinie naukowej, nie zaś jedynie w zakresie problematyki swej rozprawy habilitacyjnej.

 

Część druga bez udziału habilitanta

PRZYJĘCIE KOLOKWIUM HABILITACYJNEGO

 • wypowiedzi członków Rady Wydziału, uprawnionych do głosowania w sprawach przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
 • przyjęcie przez Radę Wydziału kolokwium habilitacyjnego – w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
 • wybór przez Radę Wydziału tematu wykładu habilitacyjnego (spośród propozycji zgłoszonych przez habilitanta) – w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 

Część trzecia z udziałem habilitanta

WYKŁAD HABILITACYJNY

PRZEDSTAWIENIE WYBRANEGO ZAGADNIENIA NAUKOWEGO

 • wygłoszenie przez kandydata wykładu habilitacyjnego (ok. 30 min),
 • ewentualna dyskusja nad wykładem habilitacyjnym – zadawanie pytań habilitantowi przez członków Rady, odpowiedzi kandydata; przyjęcie poszczególnych odpowiedzi.

 

 

Część czwarta bez udziału habilitanta

NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

 • przedstawienie przez recenzentów recenzji w części dotyczącej dorobku naukowego habilitanta (w przypadku nieobecności recenzenta - odczytanie tej części jego recenzji przez Dziekana Wydziału),
 • dyskusja nad dorobkiem naukowym habilitanta z uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej, przebiegu kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego – wypowiedzi recenzentów oraz członków Rady Wydziału,
 • podjęcie przez Radę Wydziału uchwały o nadaniu (lub odmowie nadania) kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego, na podstawie oceny dorobku naukowego habilitanta i jego rozprawy habilitacyjnej, oceny przebiegu kolokwium habilitacyjnego oraz po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego – w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,
 • w przypadku wniosku przynajmniej jednego recenzenta o uznanie rozprawy za wyróżniającą i po ewentualnej dyskusji, przeprowadzane jest tajne głosowanie nad uchwałą Rady Wydziału o uznaniu rozprawy habilitacyjnej za wyróżniającą.

 

Część piąta z udziałem habilitanta

 • ogłoszenie przez Dziekana w obecności habilitanta uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • w przypadku uznania rozprawy habilitacyjnej za wyróżniającą – ogłoszenie przez Dziekana treści uchwały Rady Wydziału, podjętej w tej sprawie,
 • zamknięcie przez Dziekana posiedzenia Rady Wydziału.

 

2.3. Procedury po zakończeniu przewodu habilitacyjnego

 • Habilitant, po nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego uchwałą Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, w terminie do dwóch tygodni od daty kolokwium dostarcza szczegółowe odpowiedzi na opinie i uwagi recenzentów rozprawy i dorobku habilitanta, treść wykładu habilitacyjnego oraz swe odpowiedzi na pytania w dyskusji w czasie kolokwium habilitacyjnego i po wykładzie habilitacyjnym (niezbędne do sporządzenia protokołów z przebiegu kolokwium habilitacyjnego i wykładu habilitacyjnego). Dokumenty habilitant dostarcza w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD, w formacie rozpoznawalnym przez standardowe edytory tekstów).
 • Dziekan przesyła za pośrednictwem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, nie później niż w ciągu czterech tygodni od daty uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego następujące dokumenty:
  • protokół z kolokwium habilitacyjnego,
  • protokół z wykładu habilitacyjnego,
  • uchwały Rady Wydziału w przedmiocie:
   • przyjęcia kolokwium habilitacyjnego,
   • nadania stopnia doktora habilitowanego.

 

 

3. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady i opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.

4. Załączniki w przewodzie habilitacyjnym

 • wykaz osiągnięć w pracy naukowej,
 • opis bibliograficzny dorobku naukowego zgodnie z wymogami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
 • lista obecności członków Rady WNBiKP obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału w czasie przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego z wyszczególnieniem członków rady wydziału wliczanych do minimum kadrowego niezbędnego do posiadania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Habilitacje

Procedura przeprowadzania przewodu habilitacyjnego
na Wydziale Nauk Biomedycznych
i Kształcenia Podyplomowego

1. Część wstępna 1.1. Podstawa prawna
 - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.);

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);
 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.
 • Niniejszy tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanej dalej Uczelnią, uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie dyscypliny naukowej medycyna. Na Wydziale, postępowanie habilitacyjne przeprowadza i stopień naukowy nadaje Rada Wydziału, zwana dalej Radą. 1.3. Czynności przewodu habilitacyjnego kończące się uchwałami Rady Następujące czynności przewodu habilitacyjnego muszą kończyć się uchwałami Rady:

 • zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na wniosek Centralnej Komisji,
 • powołanie członków komisji habilitacyjnej reprezentujących Radę (w tym sekretarza i recenzenta),
 • nadanie lub odmowa nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zwani dalej stałymi członkami Rady. Jeśli w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Tryb przeprowadzania czynności przewodu habilitacyjnego 2.1. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego

 - Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji.
o Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.

 • W przypadku wyboru Rady Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego wyraża ona zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. W przypadku odmowy Dziekan WNBiKP natychmiast powiadamia Centralną Komisję o niemożności przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 • Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną. Osiągnięcie, o którym mowa może stanowić:
 • dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;
 • zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne
 • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 • Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 • Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego są określane przez Ministra właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia.
 • Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Komisja składa się z:
 • czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki prowadzącej postępowanie habilitacyjne;
 • trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez Radę WNBiKP

 

 • Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty: wniosek i autoreferat oraz inne niezbędne do przeprowadzenia postępowania (publikacje, patenty itp.).
 • W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria i przygotowują recenzje.
 • Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
 • Głosowanie na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przeprowadza się w trybie tajnym.
 • W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.
 • Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii Rada, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 • Rada WNBiKP zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami Rady, Centralna Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
 • Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 • Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wnieść od uchwał Rady, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 • Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna
 • Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.
 • W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego po upływie co najmniej trzech lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego.

3. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady i opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od dnia 01 października 2011 roku.

Procedura obowiązująca przed 1.10.2011

Przewody doktorskie - nowa procedura

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

1. Część wstępna 1.1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);
 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.
 • Niniejszy tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanej dalej Uczelnią, uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, w zakresie dyscypliny naukowej medycyna. Na Wydziale, przewód doktorski przeprowadza i stopień naukowy nadaje Rada Wydziału, zwana dalej Radą. 1.3. Czynności przewodu doktorskiego kończące się uchwałami Rady Następujące czynności przewodu doktorskiego muszą kończyć się uchwałami Rady:

 • wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego jeśli dany przewód doktorski tego wymaga,
 • określenie zakresu egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych (głosowania jawne),
 • powołanie recenzentów,
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
 • przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 • nadanie stopnia naukowego doktora.
 • W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zwani dalej stałymi członkami Rady. Jeśli w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Tryb przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego 2.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego

 • Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu międzynarodowej konferencji naukowej.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej kandydatem, składa w sekretariacie dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, w którym proponuje temat rozprawy oraz osobę promotora. Do wniosku kandydat dołącza:
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji - dyplom ukończenia studiów w szkole wyższej i uzyskanie tytułu lekarza, magistra lub magistra inżyniera, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała "Diamentowy Grant" w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki,
  • koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą tytuł rozprawy oraz plan badań,
  • opinię rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego) dotyczącą propozycji zakresu badań i problematyki proponowanej rozprawy doktorskiej, opinia powinna być potwierdzona podpisami co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego,
  • wykaz dorobku naukowego, a w szczególności odbitki prac naukowych lub potwierdzenie przyjęcia do publikacji,
  • życiorys naukowy-zawodowy, dorobek naukowy kandydata powinien spełniać kryteria ubiegania się o stopień doktora określone przez Senat UM w Łodzi oraz Radę WNBiKP,
  • pisemną akceptację osoby proponowanej na promotora,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego - jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w innej jednostce naukowej,
  • Rozprawa doktorska nieprzyjęta w innej jednostce naukowej nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w WNBiKP.
  • dla kandydatów z poza Wydziału - pismo o zapewnieniu pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim.
 • Prodziekan ds. nauki rozpatruje złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych, ustala przede wszystkim, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawienia, Prodziekan przekazuje wniosek kandydatowi w celu jego uzupełnienia. Prodziekan ds. nauki spotyka się następnie z kandydatem i przyszłym promotorem w celu omówienia terminów i procedur przewodu doktorskiego.
 • Na posiedzeniu Rady Prodziekan ds. nauki proponuje otwarcie przewodu doktorskiego, przedstawia kandydata i przyszłego promotora. Następnie przyszły promotor przedstawia Radzie sylwetkę kandydata i założenia rozprawy doktorskiej. Po zapoznaniu się z opinią Prodziekana i wysłuchaniu opiekuna naukowego, Rada w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego i o powołaniu promotora. O decyzji Rady Dziekan powiadamia kandydata oraz promotora na piśmie.
 • W uzasadnionych przypadkach, Rada może wyrazić zgodę na zmianę zarówno tematu rozprawy, jak i osoby promotora. Odpowiedni werdykt Rady zapada w głosowaniu tajnym.

2.2. Powołanie komisji egzaminacyjnych i egzaminy doktorskie

 • Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
  • dyscypliny podstawowej, zwykle wybranych działów przedmiotu związanego tematycznie z rozprawą doktorską,
  • dyscypliny dodatkowej, zwykle filozofii,
  • języka obcego nowożytnego (z egzaminu z języka obcego mogą być zwolnieni kandydaci, którzy posiadają certyfikat określony w Rozporządzeniu Ministra).
  Zakres egzaminów proponuje Prodziekan ds. nauki, a zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.
 • W skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi:
  • w zakresie dyscypliny podstawowej - co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor; w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej;
  • w zakresie dyscypliny dodatkowej - co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi;
  • w zakresie języka obcego nowożytnego - co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej.

Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Radę w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym egzaminów doktorskich jest Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.

 • Termin egzaminów doktorskich ustala Dziekan lub Prodziekan ds. nauki.
 • Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Komisja egzaminacyjna ocenia przebieg egzaminu i precyzuje jego wynik jako zadowalający lub niezadowalający (w przypadku dyscypliny podstawowej komisja egzaminacyjna większością głosów ocenia przebieg egzaminu). Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi.
 • W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, kandydat może ubiegać się o powtórne jego złożenie. Dziekan wyznacza kandydatowi termin powtórnego egzaminu, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

2.3. Wyznaczenie recenzentów

 • W końcowej fazie realizacji przewodu doktorskiego kandydat przedstawia tezy pracy na seminarium naukowym rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego), a następnie przedkłada rozprawę doktorską wraz z opinią potwierdzoną podpisami co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. W rozprawie kandydat powinien uwzględnić uwagi zgłoszone podczas seminarium.
 • Rozprawa doktorska powinna być złożona w sekretariacie dziekana w pięciu egzemplarzach wraz z opinią promotora. Rozprawę otrzymują: promotor, recenzenci oraz Biblioteka Wydziału (po dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony).
 • Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki,
 • Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy,
 • Rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku polskim lub angielskim.
 • Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku angielskim również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.
 • Recenzentów rozprawy proponuje Radzie Dziekan lub Prodziekan ds. nauki. Dziekan może wziąć pod uwagę sugestie promotora. Recenzentem może być osoba, posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada powołuje co najmniej dwu recenzentów spoza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Powołanie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym.
 • W przypadku kandydatów, będących pracownikami Uczelni lub uczestnikami studiów doktoranckich realizowanych na Uczelni, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik Uczelni. W przypadku kandydatów z innych jednostek, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik z ich jednostki macierzystej.

2.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 • Po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz wynikami egzaminów doktorskich, Prodziekan ds. nauki opiniuje przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przedkłada Radzie stosowny wniosek. Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym.
 • W zależności od wniosków recenzentów, Rada może uzależnić przyjęcie rozprawy od uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia jej przez kandydata. Skorygowana rozprawa jest powtórnie przesłana do tych samych recenzentów dla jej dodatkowej oceny. Następnie - zgodnie z przedstawionym powyżej trybem - rozprawa przekazywana jest Prodziekanowi ds. nauki, który wnioskuje o jej przyjęciu i przedstawia wniosek Radzie.
 • W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Dziekan lub Prodziekan ds. nauki przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta. Dodatkowa recenzja - jeśli jest pozytywna - może być podstawą do pozytywnej opinii w sprawie przyjęcia rozprawy. Gdy dodatkowa recenzja jest negatywna, Dziekan lub Prodziekan ds. nauki przedkłada Radzie wniosek o odrzucenie rozprawy. W obu przypadkach decyzja Rady zapada w głosowaniu tajnym.
 • O postanowieniu Rady w sprawie odrzucenia rozprawy doktorskiej, z podaniem przyczyn tej decyzji, Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora.
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej WNBiKP. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 • Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.5. Obrona rozprawy doktorskiej

 • Dziekan wyznacza termin i miejsce obrony najwcześniej na trzy tygodnie po terminie podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do obrony. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się wybrane jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn oraz wywiesza się ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, co najmniej 10 dni przed terminem. W ogłoszeniu podaje się również informację, gdzie można zapoznać się z treścią rozprawy.
 • Kandydat zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na recenzje i dostarczenie ich do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Obowiązkiem kandydata jest również opracowanie streszczenia zawierającego główne tezy rozprawy (zazwyczaj do dwu stron, ale nie więcej niż 10 stron) i dostarczenie go do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Streszczenie powinno być przygotowane w liczbie egzemplarzy równej liczbie stałych członków Rady. Streszczenie powinno być wysłane do wszystkich stałych członków Rady pocztą elektroniczną.
 • Obrona składa się z części jawnej oraz niejawnej. W części jawnej obrona przebiega według następującego scenariusza:
  • Przewodniczący (Dziekan lub jeden z prodziekanów) dokonuje otwarcia, wita przybyłych gości oraz przedstawia przebieg przewodu doktorskiego.
  • Promotor przewodu doktorskiego przedstawia sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.
  • Kandydat referuje główne tezy rozprawy.
  • Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta, przewodniczący odczytuje recenzję lub prosi o jej odczytanie członka Rady.
  • Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach.
  • Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na sali.
  • Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.
  Podczas obrad w części jawnej promotor, z wyjątkiem wystąpienia dotyczącego sylwetki kandydata, nie powinien zabierać głosu.
 • Po części jawnej stali członkowie Rady, promotor oraz recenzenci udają się na część niejawną. Dziekan może zaprosić na część niejawną osoby nie będące członkami Rady, jednak nie mogę one brać udziału w głosowaniach.
 • W części niejawnej powinni wypowiedzieć się recenzenci, promotor oraz członkowie Rady, którzy zadawali kandydatowi pytania. Po dyskusji, przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku przyjęcia uchwały, przewodniczący poddaje pod glosowanie drugą uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk medycznych. Do głosowania uprawnieni są wszyscy stali członkowie Rady, a także recenzenci rozprawy i promotor. Głosowanie jest tajne, a werdykt zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 • Rozprawa doktorska może być wyróżniona. Wniosek o wyróżnienie, z odpowiednim uzasadnieniem, może zgłosić recenzent. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora. Wniosek musi uzyskać akceptację pozostałych recenzentów. Rozstrzygnięcie wniosku zapada w głosowaniu tajnymi i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na sali z prawem głosu.
 • Po zakończeniu części niejawnej, Przewodniczący ogłasza werdykt Rady, informując jednocześnie zebranych o ewentualnym wyróżnieniu pracy doktorskiej.
 • Sekretariat dziekana wydaje, lub przesyła listem poleconym, zaświadczenie o decyzji Rady w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 • Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał Rady, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 • Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna
 • Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

3. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od dnia 01 października 2011 roku.

Przewody doktorskie - procedura do 1.10.2011

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego

na Wydziale Nauk Biomedycznych

i Kształcenia Podyplomowego

1. Część wstępna

1.1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);
 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.

Czytaj więcej: Przewody doktorskie - procedura do 1.10.2011