Przewody doktorskie i habilitacyjne na Wydziale Nauk Biomedycznych
i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Lp. Autor i tytuł rozpawy Recenzje
1 mgr Aleksandra Stańczyk
Prognostyczne znaczenie ekspresji beta-kateniny, E-kadheryny oraz WNT-1 w zaawansowanym raku jelita grubego
2 mgr Katarzyna Kośla
Rola genu supresorowego nowotworów WWOX w kancerogenezie Glioblastoma Multiforme
3 mgr inż. Anna Gajos-Michniewicz
Rola nadekspresji folistatyny w kształtowaniu właściwości mechanicznych tkanki kostnej
4 lek. med. Michał Markowski
Ocena wartości diagnostyki fotodynamicznej (PDD) i testów genetycznych w rozpoznawaniu raka śródnabłonkowego (Cis) pęcherza moczowego
5 lek. Katarzyna Paduszyńska
Wybrane czynniki prognostyczne a wyniki leczenia chorych operowanych z powodu zapalenia otrzewnej
6 mgr Paulina Kleniewska
Udział endoteliny-1, oksydazy NADPH, oksydazy ksantynowej i kinazy białkowej C w procesie powstawania reaktywnych form tlenu
7 mgr Agata Sarnak
Badanie wybuchu oddechowego i mitochondrialnej produkcji reaktywnych form tlenu metodą chemiluminescencji
8 mgr Agnieszka Głowacka
Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
9 dr n. wet. Agnieszka Pistowska-Ciesielska