Informacje o kierunku

BM - I st.

Co to jest Biotechnologia Medyczna?

Sylwetka absolwenta

Biotechnologia Medyczna dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca zestaw technik laboratoryjnych głownie z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej wykorzystujące technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych.

Kierunek „Biotechnologia Medyczna” obejmuje zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.

 

Studia w zakresie Biotechnologii Medycznej są studiami międzyobszarowymi i zawierają się w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i nauk medycznych.

Biotechnologia Medyczna na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program Biotechnologii Medycznej WNBiKP UM w Łodzi ma na celu przygotowanie absolwentów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów tego pola nauki ze szczególnym naciskiem na aplikacyjne zastosowania technologii molekularnych.

Głównym nurtem kształcenia są medyczne zastosowania biotechnologii w zakresie tworzenia nowych technik diagnostycznych i nowych technologii terapeutycznych.

W czasie całego programu studiów dużo czasu wykorzystanego jest na zajęcia laboratoryjne.

W pierwszym roku studiów dominuje kształcenie ogólne z fizyki, matematyki, chemii i biologii komórki, którego celem jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy niezbędnej do specjalistycznego kształcenia na kolejnych latach studiów.

 

Struktura studiów

Przedmioty podzielone są na dwa rodzaje: wymagane, których zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów oraz obieralne, które uzupełniają proces kształcenia zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy. Każdy student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniego minimum przedmiotów obieralnych. Ponadto student może wybrać dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z oferty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i innych uczelni. Zajęcia ponadprogramowe nie są wliczane do zaliczenia studiów, ale są odnotowane w suplemencie do dyplomu.

Pierwszy rok studiów

Program pierwszego roku obejmuje przedmioty podstawowe ułożone w bloki tematyczne. Matematyka ze statystyką jest bardzo istotnym elementem kształcenia. Blok Fizyki z biofizyką. Blok chemiczny na który składa się chemia ogólna, chemia organiczna i chemia bioorganiczna. Podstawy biologiczne studenci zdobywają na zajęciach z anatomii, fizjologii, histologii i embriologii. Zajęcia te uzupełnione są podstawami informatyki, bioinformatyki i biostatystyki.

Drugi rok studiów

W grupie przedmiotów podstawowych w bloku biologicznym znajdują się: biochemia, genetyka ogólna, fizjologia porównawcza i patofizjologia, biologia komórki, biologia molekularna, mikrobiologia i immunologia. Drugi rok to również blok przedmiotów ekonomiczno biznesowych, który omawia własność intelektualną i prawa autorskie, biobiznes i prawo patentowe. Kształcenie uzupełnia druga część bioinformatyki, filozofia oraz higiena i odżywianie. W ofercie znajduje się również grupa przedmiotów elektywnych.

Trzeci rok studiów

Pierwszy semestr trzeciego roku to zajęcia, których zadaniem jest zapoznanie studentów z metodologią prowadzenia badań naukowych i klinicznych, molekularnymi podstawami chorób i modelami laboratoryjnymi (komórkowymi i zwierzęcymi). Drugi semestr to głownie samodzielna praca studentów na przygotowaniem pracy licencjackiej, która jest prowadzona pod kierunkiem pracownika naukowego i przygotowywana w formie rozprawy naukowej.

 

Środowisko dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, komputerowych i laboratoryjnych. Większość specjalistycznych laboratoriów studenckich znajduje się w jednym miejscu. Wykorzystywane jest również kształcenie na odległość, wiele zaliczeń odbywa się drogą internetową.

Sukces w zdobywaniu wiedzy można osiągnąć wykorzystując maksymalnie niezależną pracę własną. Do dyspozycji studentów mamy doskonałą bibliotekę, w której większość artykułów naukowych dostępna jest on-line. Na stronach internetowych Wydziału umieszczane są wykłady i materiały niezbędne do zajęć. On-line dostępne są również skrypty do wszystkich zajęć podstawowych.

 

Ocena pracy studentów

Duża grupa przedmiotów prowadzona jest w ten sposób, że na końcową ocenę składa się zarówno praca w czasie kursu (ocena pracy laboratoryjnej, zaliczenia częściowe) jak i egzamin końcowy. W ten sposób możliwa jest ocena nie tylko wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta, ale także jego pracy praktycznej i zdolności laboratoryjnych.

Aby przejść na następny semestr studiów niezbędne jest zdobycie minimalnej liczby 54 punktów ECTS, zaliczenie bezwarunkowe to 60 punktów. Należy jednak pamiętać, że niektóre moduły i przedmioty na kolejnych semestrach wymagają zaliczenia modułów wcześniejszych. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 180.

 

Praktyki i wymiany studenckie

Zaliczenie praktyk nie jest konieczne do ukończenia studiów. Jednakże dla części studentów oferujemy możliwość odwiedzenia i praktyki zarówno w laboratoriach badawczych naukowych i przemysłowych. Studenci wydziału mogą również uczestniczyć w programach IAESTE, Erasmus.

 

Co po studiach?

Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny.

Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno-farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych.

Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach magisterskich i później doktoranckich.

 

Efekty kształcenia

Ogólne efekty programu studiów

 •  Uzyskanie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Biotechnologii Medycznej
 • Zrozumienie i krytyczna analiza pojęć, technik i aplikacji Biotechnologii Medycznej
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy w zakresie Biotechnologii Medycznej i dziedzin pokrewnych
 • Nabycie umiejętności dalszego samodzielnego rozwoju i odpowiedzialności w kształceniu ustawicznym.

 

Szczegółowe efekty kształcenia

Wiedza

 • Studenci uzyskają podstawową wiedzę przyrodniczą w zakresie fizyki, chemii i biologii oraz wybranych zagadnień biomedycyny. W trakcie zajęć specjalistycznych uzyskają wiedzę z biotechnologii medycznej.
 • Studenci uzyskają wiedzę o różnorodnych technikach badawczych wykorzystywanych w  biomedycynie.
 • Studenci uzyskają wiedzę pozwalającą na zrozumienie procedur laboratoryjnych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie medycyny molekularnej.
 • Uzyskają również wiedzę w zakresie wpływu badań i nowych technologii na rozwój społeczny. Nabędą też znajomości procedur umożliwiających akwizycję nowych technologii w przemyśle i medycynie.

Umiejętności

 • Umiejętność rozumienia, analizowania i krytycznej oceny informacji biologicznej, biomedycznej oraz w zakresie biotechnologii.
 • Umiejętność formułowania hipotez.
 • Umiejętność wykorzystania zróżnicowanego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność analizowania danych eksperymentalnych oraz interpretacji wyników analizy w świetle dostępnych publikacji.
 • Umiejętność planowania i przeprowadzenia eksperymentu.
 • Umiejętność dyskusji wyników eksperymentów z innymi badaczami oraz umiejętność informowania o tych wynikach opinii publicznej.
 • Umiejętność wyboru i wykorzystania algorytmów komputerowych odpowiednich dla prowadzonych eksperymentów i analiz.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy danych literaturowych związanych z analizowanym tematem.

Kompetencje personalne i społeczne

 • Nabycie własnych umiejętności zdobywania wiedzy.
 • Nabycie zdolności do przekazywania informacji na temat badań i dyskusji zagadnień naukowych oraz etycznych związanych tymi badaniami.
 • Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w komunikacji.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Umiejętność prawidłowego i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność krytycznego zawierzenia własnym umiejętnościom i kompetencjom innych członków zespołu.

 

Struktura studiów

Studia licencjackie z biotechnologii medycznej prowadzone są systemem semestralnym i obejmują 6 semestrów. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 180, ale może być wyższa przy wykorzystaniu zajęć obieralnych. Każdy semestr to minimum 30 punktów ECTS uzyskiwanych zarówno z zajęć obowiązkowych jak i obieralnych.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Ostateczne zaliczenie semestru zimowego należy uzyskać do końca lutego, a semestru letniego do końca października aby być uwzględnionym w systemie stypendiów naukowych.

Studentów obowiązuje regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych przez Radę Wydziału WNBiKP.

 

Struktura kształcenia i system oceniania

Wiedzę studenci zdobywają poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych oraz kształceniu na odległość.

Umiejętności analityczne studenci zdobywają w trakcie zajęć komputerowych, przy przygotowywaniu prezentacji, przygotowaniu do seminariów i ćwiczeń. Również w trakcie przygotowywania wyników eksperymentalnych do analizy i prezentacji oraz samokształcenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł.

Umiejętności praktyczne studenci zdobywają w trakcie zajęć laboratoryjnych, wykorzystania analizy i symulacji komputerowych.

Umiejętności personalne i społeczne studenci zdobywają poprzez właściwe i efektywne wykorzystanie czasu. Prezentacje wyników własnej pracy w formie ustnej i pisemnej. Rozwiązywanie problemów i krytyczną dyskusję. Efektywną pracę zespołową.

Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów łącznie. Zajęcia laboratoryjne, komputerowe i ćwiczenia audytoryjne prowadzone są w grupach dziekańskich (gdzie na jednego prowadzącego przypada nie więcej niż 10-12 studentów). Część zajęć seminaryjnych prowadzona jest w grupach łączonych. Niektóre zajęcia laboratoryjne prowadzone są w grupach specjalnych (poniżej 10 studentów) aby umożliwić wszystkim dostęp do specjalistycznej aparatury i procedur. Zajęcia obieralne odbywają się tylko wtedy, gdy zapisze się na nie liczba studentów tworząca co najmniej jedną grupę dziekańską. Nauczyciele akademiccy zawsze są dostępni dla studentów w celu indywidualnych konsultacji.

 

System oceniania

W trakcie studiów oceniane są:

 • Egzaminy pisemne opisowe i testowe.
 • Egzaminy on-line.
 • Eseje i prezentacje wybranych zagadnień.
 • Analizy eksperymentów i raporty.
 • Analizy baz danych.
 • Analizy literatury.
 • Praca indywidualna i w zespole.
 • Praca licencjacka i egzamin licencjacki.

Szczegółowe zasady oceniania opisane są w sylabusach do poszczególnych przedmiotów.

Wiedza i umiejętności analityczne oceniane są poprzez:

 • Ewidencję czytania i zrozumienia rekomendowanej literatury i wykładów. Ocenianie odbywać się będzie głownie w formie egzaminów pisemnych, testów, egzaminów i quizów on-line oraz oceny krótkich prac w formie esejów.
 • Ocenę zdolności opisu, wyjaśnienia i dyskusji różnych aspektów biomedycyny w zakresie zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, pracy grupowej, prezentacji itp.
 • Końcowa ocena zdolności pozyskiwania informacji i analizy zostanie dokonana na podstawie przygotowanej pracy licencjackiej i jej prezentacji w trakcie egzaminu licencjackiego.

Umiejętności praktyczne oceniane są poprzez:

 • Ocenę zdolności efektywnej pracy laboratoryjnej.
 • Ocenę raportów i interpretacji przeprowadzonych eksperymentów.
 • Ocenę umiejętności planowania eksperymentu oraz wyboru i zastosowania technik laboratoryjnych.
 • Ocenę ewidencji pracy laboratoryjnej (zeszyty laboratoryjne).

Umiejętności personalne i społeczne oceniane są jako:

 • Terminowość wykonania zadanej pracy.
 • Zdolności do rozwiązywania problemów w pracy laboratoryjnej, analitycznej i prezentacji wyników pracy.
 • Efektywność prezentacji pisemnych, ustnych i multimedialnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, predyspozycje do kierowania zespołem.
 • Umiejętność planowania pracy własnej, obliczania kosztów w zakresie czasu pracy, materiałów, wykorzystania aparatury.

Wymagania obecności

Szczegółowe wymagania obecności opisane są w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, nawet jeśli ewidencja obecności nie jest prowadzona w sposób regularny, np. wykłady.

Student, który był nieobecny na minimalnej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, audytoryjnych, komputerowych itp. nie ma możliwości uzyskania oceny z takich zajęć. Zajęcia te można odrobić w tym samym semestrze jeśli jednostka prowadząca oferuje taką możliwość. Jeśli nie, to student musi uzyskać zaliczenie w kolejnym cyklu kształcenia. Zmiany grup studenckich i terminów zajęć z powodu nieobecności i indywidualnej organizacji studiów możliwe są tylko wtedy jeśli jednostka prowadząca może przyjąć dodatkowego studenta na zajęcia. Powód nieobecności nie ma znaczenia. Choroba lub inne usprawiedliwione przyczyny zwalniają z opłat za powtarzanie zajęć.

 

Standardy jakości kształcenia

Zespół dydaktyczny i zaplecze

Program kształcenia został dopasowany tak, że odpowiada kompetencjom zespołu badawczego. Naszym celem jest prowadzenie zajęć przez specjalistów w danej dziedzinie oraz osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

WNBiKP dysponuje obecnie bazą umożliwiającą efektywne kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej. Na potrzeby studentów zostały przygotowane trzy laboratoria, w których mogą odbywać się zajęcia z biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii i inne z stosowaniem technik molekularnych. Wyposażony została również pracownie hodowli komórkowych, mikroskopowa i komputerowa. Dla studentów przygotowujących eksperymentalne prace licencjackie i magisterskie dysponujemy zaawansowanym sprzętem badawczym. Wyposażenie pracowni studenckich i zakup aparatury badawczej dla studentów został sfinansowany z Projektu POKL.04.01.02-00-153/09 (Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

 

Zajęcia planowane są z uwzględnieniem maksymalizacji indywidualnej pracy studentów w laboratoriach.

Program kształcenia został przygotowany zgodnie z zaleceniami Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Monitorowanie jakości kształcenia

Program podlega ciągłej ewaluacji i modernizacji zgodnie z zapotrzebowaniem studentów, możliwościami kadry dydaktycznej i informacjami o możliwościach zatrudnienia absolwentów.

Jakość kształcenia i ewaluacja prowadzona jest przez Radę Programową, która składa sprawozdania i wnioski przed Radą Wydziału WNBiKP.

Bardzo istotnym składnikiem oceny programu i nauczycieli jest system ewaluacji zajęć dokonywany przez studentów.

 

Rada Programowa

W skład Rady Programowej wchodzą nauczyciele akademiccy i przedstawiciele studentów. Rada zajmuje się ewaluacją kształcenia i jego modyfikacją zgodną z uzyskanymi wnioskami. Rada rozpatruje też wnioski o zmiany w programie studiów przekazywane przez nauczycieli akademickich i studentów. Rada przygotowuje semestralny rozkład zajęć i zaliczeń, propozycję punktacji ECTS, propozycje przedmiotów obieralnych. Projekty zmian Rada przedstawia do zatwierdzenia Radzie Wydziału.

 

Udział studentów w ewaluacji kształcenia

 •  Przedstawiciele studentów są pełnoprawnymi członkami Rady Programowej i Rady Pedagogicznej.
 • Wszystkie przedmioty i wszyscy nauczyciele podlegają ocenie przez studentów na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 • Studenci mają stały kontakt z opiekunek roku studiów.
 • Cyklicznie, raz w semestrze oraz na wniosek studentów organizowane są spotkania wszystkich studentów z władzami Wydziału.
 • Studenci informowani są o rozkładach zajęć, terminach zaliczeń i egzaminów oraz odpowiednich zmianach w formie ogłoszeń umieszczanych w Dziekanacie, na stronie internetowej Wydziału oraz poprzez kontakt mailowy z przedstawicielami grup studenckich.

BM - II st.

Co to jest Biotechnologia Medyczna?

Sylwetka absolwenta

Biotechnologia Medyczna dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca zestaw technik laboratoryjnych głownie z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej wykorzystujące technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych.

Kierunek „Biotechnologia Medyczna” obejmuje zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.

Studia w zakresie Biotechnologii Medycznej są studiami międzyobszarowymi i zawierają się w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i nauk medycznych.

Biotechnologia Medyczna na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program Biotechnologii Medycznej WNBiKP UM w Łodzi ma na celu przygotowanie absolwentów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów tego pola nauki ze szczególnym naciskiem na aplikacyjne zastosowania technologii molekularnych.

Głównym nurtem kształcenia są medyczne zastosowania biotechnologii w zakresie tworzenia nowych technik diagnostycznych i nowych technologii terapeutycznych.

W czasie całego programu studiów dużo czasu wykorzystanego jest na zajęcia laboratoryjne.

W pierwszym roku studiów dominuje kształcenie z wybranych specjalistycznych przedmiotów biologii molekularnej, medycyny molekularnej, chemii medycznej oraz ekonomiczno-prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, patentowaniem i wprowadzeniem nowych technologii.

 

Struktura studiów

Przedmioty podzielone są na dwa rodzaje: wymagane, których zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów oraz obieralne, które uzupełniają proces kształcenia zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy. Każdy student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniego minimum przedmiotów obieralnych. Ponadto student może wybrać dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z oferty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i innych uczelni. Zajęcia ponadprogramowe nie są wliczane do zaliczenia studiów, ale są odnotowane w suplemencie do dyplomu.

Pierwszy rok studiów

Program pierwszego roku obejmuje niewielką liczbę przedmiotów podstawowych oraz przedmioty obieralne, których oferta bezpośrednio wynika z doświadczenia naukowego i zawodowego prowadzących.

Drugi rok studiów

Program drugiego roku studiów to zajęcia obieralne oraz seminarium dyplomowe i pracownia magisterska. Drugi rok to głownie samodzielna praca studentów na przygotowaniem pracy magisterskiej, która jest prowadzona pod kierunkiem pracownika naukowego i przygotowywana w formie rozprawy naukowej.

 

Środowisko dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, komputerowych i laboratoryjnych. Większość specjalistycznych laboratoriów studenckich znajduje się w jednym miejscu. Wykorzystywane jest również kształcenie na odległość, wiele zaliczeń odbywa się drogą internetową.

Sukces w zdobywaniu wiedzy można osiągnąć wykorzystując maksymalnie niezależną pracę własną. Do dyspozycji studentów mamy doskonałą bibliotekę, w której większość artykułów naukowych dostępna jest on-line. Na stronach internetowych Wydziału umieszczane są wykłady i materiały niezbędne do zajęć.

 

Ocena pracy studentów

Duża grupa przedmiotów prowadzona jest w ten sposób, że na końcową ocenę składa się zarówno praca w czasie kursu (ocena pracy laboratoryjnej, zaliczenia częściowe) jak i egzamin końcowy. W ten sposób możliwa jest ocena nie tylko wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta, ale także jego pracy praktycznej i zdolności laboratoryjnych.

Aby przejść na następny semestr studiów niezbędne jest zdobycie minimalnej liczby 54 punktów ECTS, zaliczenie bezwarunkowe to 60 punktów. Należy jednak pamiętać, że niektóre moduły i przedmioty na kolejnych semestrach wymagają zaliczenia modułów wcześniejszych. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 120 (w tym 30 punktów uzyskanych za zajęcia związane z pracą magisterską).

 

Praktyki i wymiany studenckie

Zaliczenie praktyk nie jest konieczne do ukończenia studiów. Jednakże dla części studentów oferujemy możliwość odwiedzenia i praktyki zarówno w laboratoriach badawczych naukowych i przemysłowych. Studenci wydziału mogą również uczestniczyć w programach IAESTE, Erasmus.

 

Co po studiach?

Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny.

Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno-farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych.

Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach doktoranckich.

 

Efekty kształcenia

Ogólne efekty programu studiów

 • Uzyskanie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Biotechnologii Medycznej
 • Zrozumienie i krytyczna analiza pojęć, technik i aplikacji Biotechnologii Medycznej
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy w zakresie Biotechnologii Medycznej i dziedzin pokrewnych
 • Nabycie umiejętności dalszego samodzielnego rozwoju i odpowiedzialności w kształceniu ustawicznym.

Szczegółowe efekty kształcenia

Wiedza

 • Studenci uzyskają specjalistyczną wiedzę przyrodniczą w zakresie wybranych zagadnień biomedycyny takich jak metodologia eksperymentalna, genomika i proteomika, terapia genowa, chemia leków, molekularne podłoże chorób, GMO. W trakcie zajęć specjalistycznych uzyskają wiedzę z biotechnologii medycznej.
 • Studenci uzyskają wiedzę o różnorodnych technikach badawczych wykorzystywanych w  biomedycynie.
 • Studenci uzyskają wiedzę pozwalającą na zrozumienie procedur laboratoryjnych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie medycyny molekularnej.
 • Uzyskają wiedzę prawną dotyczącą ochrony własności intelektualnej, systemów jakości w biotechnologii i wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania i ewaluacji projektów badawczo-rozowojowych.
 • Uzyskają również wiedzę w zakresie wpływu badań i nowych technologii na rozwój społeczny. Nabędą też znajomości procedur umożliwiających akwizycję nowych technologii w przemyśle i medycynie.

Umiejętności

 • Umiejętność rozumienia, analizowania i krytycznej oceny informacji biologicznej, biomedycznej oraz w zakresie biotechnologii.
 • Umiejętność formułowania hipotez.
 • Umiejętność wykorzystania zróżnicowanego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność analizowania danych eksperymentalnych oraz interpretacji wyników analizy w świetle dostępnych publikacji.
 • Umiejętność planowania i przeprowadzenia eksperymentu.
 • Umiejętność dyskusji wyników eksperymentów z innymi badaczami oraz umiejętność informowania o tych wynikach opinii publicznej.
 • Umiejętność wyboru i wykorzystania algorytmów komputerowych odpowiednich dla prowadzonych eksperymentów i analiz.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy danych literaturowych związanych z analizowanym tematem.
 • Umiejętność przygotowania i krytycznej ewaluacji projektu badawczo-rozwojowego.

Kompetencje personalne i społeczne

 • Nabycie własnych umiejętności zdobywania wiedzy.
 • Nabycie zdolności do przekazywania informacji na temat badań i dyskusji zagadnień naukowych oraz etycznych związanych tymi badaniami.
 • Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w komunikacji.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Umiejętność prawidłowego i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność krytycznego zawierzenia własnym umiejętnościom i kompetencjom innych członków zespołu.

 

Struktura studiów

Studia magisterskie z biotechnologii medycznej prowadzone są systemem semestralnym i obejmują 4 semestry. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 120, ale może być wyższa przy wykorzystaniu zajęć obieralnych. Każdy semestr to minimum 30 punktów ECTS uzyskiwanych zarówno z zajęć obowiązkowych jak i obieralnych w ostatnim semestrze studiów 30 punktów ECTS uzyskuje się za seminaria dyplomowe i pracownię specjalistyczną.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Ostateczne zaliczenie semestru zimowego należy uzyskać do końca lutego, a semestru letniego do końca października aby być uwzględnionym w systemie stypendiów naukowych.

Studentów obowiązuje regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych przez Radę Wydziału WNBiKP.

 

Struktura kształcenia i system oceniania

Wiedzę studenci zdobywają poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych oraz kształceniu na odległość.

Umiejętności analityczne studenci zdobywają w trakcie zajęć komputerowych, przy przygotowywaniu prezentacji, przygotowaniu do seminariów i ćwiczeń. Również w trakcie przygotowywania wyników eksperymentalnych do analizy i prezentacji oraz samokształcenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł.

Umiejętności praktyczne studenci zdobywają w trakcie zajęć laboratoryjnych, wykorzystania analizy i symulacji komputerowych.

Umiejętności personalne i społeczne studenci zdobywają poprzez właściwe i efektywne wykorzystanie czasu. Prezentacje wyników własnej pracy w formie ustnej i pisemnej. Rozwiązywanie problemów i krytyczną dyskusję. Efektywną pracę zespołową.

Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów łącznie. Zajęcia laboratoryjne, komputerowe i ćwiczenia audytoryjne prowadzone są w grupach dziekańskich (gdzie na jednego prowadzącego przypada nie więcej niż 10-12 studentów). Część zajęć seminaryjnych prowadzona jest w grupach łączonych. Niektóre zajęcia laboratoryjne prowadzone są w grupach specjalnych (poniżej 10 studentów) aby umożliwić wszystkim dostęp do specjalistycznej aparatury i procedur. Zajęcia obieralne odbywają się tylko wtedy, gdy zapisze się na nie liczba studentów tworząca co najmniej jedną grupę dziekańską. Nauczyciele akademiccy zawsze są dostępni dla studentów w celu indywidualnych konsultacji.

 

System oceniania

 • W trakcie studiów oceniane są:
 • Egzaminy pisemne opisowe i testowe.
 • Egzaminy on-line.
 • Eseje i prezentacje wybranych zagadnień.
 • Analizy eksperymentów i raporty.
 • Analizy baz danych.
 • Analizy literatury.
 • Praca indywidualna i w zespole.
 • Praca magisterska i egzamin magisterski.

 

Szczegółowe zasady oceniania opisane są w sylabusach do poszczególnych przedmiotów.

Wiedza i umiejętności analityczne oceniane są poprzez:

 • Ewidencję czytania i zrozumienia rekomendowanej literatury i wykładów. Ocenianie odbywać się będzie głownie w formie egzaminów pisemnych, testów, egzaminów i quizów on-line oraz oceny krótkich prac w formie esejów.
 • Ocenę zdolności opisu, wyjaśnienia i dyskusji różnych aspektów biomedycyny w zakresie zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, pracy grupowej, prezentacji itp.
 • Końcowa ocena zdolności pozyskiwania informacji i analizy zostanie dokonana na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej i jej prezentacji w trakcie egzaminu magisterskiego.

Umiejętności praktyczne oceniane są poprzez:

 • Ocenę zdolności efektywnej pracy laboratoryjnej.
 • Ocenę raportów i interpretacji przeprowadzonych eksperymentów.
 • Ocenę umiejętności planowania eksperymentu oraz wyboru i zastosowania technik laboratoryjnych.
 • Ocenę ewidencji pracy laboratoryjnej (zeszyty laboratoryjne i raporty).

Umiejętności personalne i społeczne oceniane są jako:

 • Terminowość wykonania zadanej pracy.
 • Zdolności do rozwiązywania problemów w pracy laboratoryjnej, analitycznej i prezentacji wyników pracy.
 • Efektywność prezentacji pisemnych, ustnych i multimedialnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, predyspozycje do kierowania zespołem.
 • Umiejętność planowania pracy własnej, obliczania kosztów w zakresie czasu pracy, materiałów, wykorzystania aparatury.

Wymagania obecności

Szczegółowe wymagania obecności opisane są w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, nawet jeśli ewidencja obecności nie jest prowadzona w sposób regularny, np. wykłady.

Student, który był nieobecny na minimalnej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, audytoryjnych, komputerowych itp. nie ma możliwości uzyskania oceny z takich zajęć. Zajęcia te można odrobić w tym samym semestrze jeśli jednostka prowadząca oferuje taką możliwość. Jeśli nie, to student musi uzyskać zaliczenie w kolejnym cyklu kształcenia. Zmiany grup studenckich i terminów zajęć z powodu nieobecności i indywidualnej organizacji studiów możliwe są tylko wtedy jeśli jednostka prowadząca może przyjąć dodatkowego studenta na zajęcia. Powód nieobecności nie ma znaczenia. Choroba lub inne usprawiedliwione przyczyny zwalniają z opłat za powtarzanie zajęć.

 

Standardy jakości kształcenia

Zespół dydaktyczny i zaplecze

Program kształcenia został dopasowany tak, że odpowiada kompetencjom zespołu badawczego. Naszym celem jest prowadzenie zajęć przez specjalistów w danej dziedzinie oraz osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

WNBiKP dysponuje obecnie bazą umożliwiającą efektywne kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej. Na potrzeby studentów zostały przygotowane trzy laboratoria, w których mogą odbywać się zajęcia z biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii i inne z stosowaniem technik molekularnych. Wyposażony została również pracownie hodowli komórkowych, mikroskopowa i komputerowa. Dla studentów przygotowujących eksperymentalne prace licencjackie i magisterskie dysponujemy zaawansowanym sprzętem badawczym. Wyposażenie pracowni studenckich i zakup aparatury badawczej dla studentów został sfinansowany z Projektu POKL.04.01.02-00-153/09 (Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Zajęcia planowane są z uwzględnieniem maksymalizacji indywidualnej pracy studentów w laboratoriach.

Program kształcenia został przygotowany zgodnie z zaleceniami Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Monitorowanie jakości kształcenia

Program podlega ciągłej ewaluacji i modernizacji zgodnie z zapotrzebowaniem studentów, możliwościami kadry dydaktycznej i informacjami o możliwościach zatrudnienia absolwentów.

Jakość kształcenia i ewaluacja prowadzona jest przez Radę Programową, która składa sprawozdania i wnioski przed Radą Wydziału WNBiKP.

Bardzo istotnym składnikiem oceny programu i nauczycieli jest system ewaluacji zajęć dokonywany przez studentów.

 

Rada Programowa

W skład Rady Programowej wchodzą nauczyciele akademiccy i przedstawiciele studentów. Rada zajmuje się ewaluacją kształcenia i jego modyfikacją zgodną z uzyskanymi wnioskami. Rada rozpatruje też wnioski o zmiany w programie studiów przekazywane przez nauczycieli akademickich i studentów. Rada przygotowuje semestralny rozkład zajęć i zaliczeń, propozycję punktacji ECTS, propozycje przedmiotów obieralnych. Projekty zmian Rada przedstawia do zatwierdzenia Radzie Wydziału.

 

Udział studentów w ewaluacji kształcenia

 • Przedstawiciele studentów są pełnoprawnymi członkami Rady Programowej i Rady Pedagogicznej.
 • Wszystkie przedmioty i wszyscy nauczyciele podlegają ocenie przez studentów na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 • Studenci mają stały kontakt z opiekunek roku studiów.
 • Cyklicznie, raz w semestrze oraz na wniosek studentów organizowane są spotkania wszystkich studentów z władzami Wydziału.
 • Studenci informowani są o rozkładach zajęć, terminach zaliczeń i egzaminów oraz odpowiednich zmianach w formie ogłoszeń umieszczanych w Dziekanacie, na stronie internetowej Wydziału oraz poprzez kontakt mailowy z przedstawicielami grup studenckich.

Minimum kadrowe

Minimum kadrowe kierunku Biotechnologia WNBiKP

 •  wymagania dla I stopnia co najmniej 3 samodzielnych i 6 ze stopniem doktora
 • wymagania dla II stopnia co najmniej 6 samodzielnych i 6 ze stopniem doktora

 

I i II stopień studiów

 • samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
  1. prof. dr hab. Lucyna Woźniak
  2. dr hab. prof. UM Stanisława Lipińska
  3. dr hab. prof. UM Tadeusz Pietrucha
  4. prof. dr hab. Rafał Pawliczak
  5. dr hab. prof. UM Henryk Witas
  6. dr hab. prof UM Piotr Rieske
  7. prof. dr hab. Andrzej K. Bednarek
  8. dr hab. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
  9. dr hab. Elżbieta Płuciennik
  10. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński

 

 •  pracownicy naukowo-dydaktyczni z doktoratem
  1. dr Marzena Wójcik
  2. dr Tomasz Płoszaj
  3. dr Agnieszka Śliwińska
  4. dr Agata Sakowicz
  5. dr Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
  6. dr Karolina Pospiech
  7. dr Joanna Wieczfińska