Opiekunowie roku

 1. Dziekan, po zasięgnięciu opinii studentów będących członkami rady wydziału, powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekuna dla każdego roku studiów.
 2. Do obowiązków opiekuna roku należy między innymi:
  • kształtowanie u studentów postawy zgodnej ze złożonym ślubowaniem oraz kodeksem etyki studenta;
  • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z procesem kształcenia
   i sytuacją socjalno-bytową studentów;
  • współdziałanie z organami samorządu studenckiego w sprawach związanych
   z procesem kształcenia i sytuacją socjalno-bytową studentów;
  • przekazywanie organom Uniwersytetu Medycznego opinii i wniosków studentów dotyczących procesu kształcenia i spraw socjalno-bytowych;
  • zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej;
  • przedkładanie Dziekanowi opinii i wniosków uchwalonych podczas posiedzeń rady pedagogicznej.
 3. Dziekan, na wniosek studentów będących członkami rady wydziału lub z innych ważnych powodów, może odwołać opiekuna roku.

Opiekunowie na Biotechnologii medycznej I stopnia:

Opiekunowie na Biotechnologii medycznej II stopnia:

Opiekunowie na Elektroradiologii I stopnia:

Opiekunowie na Elektroradiologii II stopnia: