Opłaty

Opłaty dotyczące studentów od naboru 2019/2020:
I. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wydaje absolwentowi nieodpłatnie, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz po dwa ich odpisy.
Na wniosek absolwenta jeden z odpisów dyplomu lub jeden z odpisów suplementu do dyplomu może być wydany w języku obcym.
II. Uniwersytet pobiera opłaty za wydanie:

  1. elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
  2. duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej- 33 zł;
  3. następujących dokumentów potwierdzających ukończenie studiów:

a) odpisów w tłumaczeniu na język obcy innych niż wymienione w pkt. I:

  • dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
  • suplementu do dyplomu – 20 zł,

b) duplikatów:

  • dyplomu ukończenia studiów – 20 zł,
  • suplementu do dyplomu – 20 zł.

 

Opłaty dotyczące studentów do naboru 2018/2019:

  • 25,50 zł. za wydanie duplikatu ELS
  • 60,00 zł. za wydanie dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia
  • 40,00 zł. za wydanie odpisu do dyplomu w obcym języku ukończenia studiów I/II stopnia

Wszelkie opłaty student dokonuje na swój indywidualny numer subkonta widoczny w wirtualnej uczelni.

Na dowodzie wpłaty należy podać: imię, nazwisko, wydział z dopiskiem: „za ELS”/”za duplikat ELS”/”za dyplom” – BMI°/BMII°/EI°/EII°/

W przypadku problemu z dostępem do indywidualnego konta bankowego studenta, wpłaty można dokonywać na konto
Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych
46 1050 1461 1000 0022 9497 7679