Informacje o kierunku

BM - I st.

Co to jest Biotechnologia Medyczna?

 Sylwetka absolwenta

Biotechnologia Medyczna to dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca zestaw technik laboratoryjnych głownie z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej wykorzystujące technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych
i tworzenia unikalnych technologii molekularnych.

Kierunek „Biotechnologia Medyczna” obejmuje zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej
i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.

 

Studia w zakresie Biotechnologii Medycznej są studiami międzyobszarowymi i zawierają się w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i nauk medycznych.

 

Biotechnologia Medyczna na Oddziale Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Program Biotechnologii Medycznej ONB WL UM w Łodzi ma na celu przygotowanie absolwentów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów tego pola nauki ze szczególnym naciskiem na aplikacyjne zastosowania technologii molekularnych.

Głównym nurtem kształcenia są medyczne zastosowania biotechnologii w zakresie tworzenia nowych technik diagnostycznych i nowych technologii terapeutycznych.

W czasie całego programu studiów dużo czasu wykorzystanego jest na zajęcia laboratoryjne.

W pierwszym roku studiów dominuje kształcenie ogólne z fizyki, matematyki, chemii i biologii komórki, którego celem jest nabycie przez studentów podstawowej wiedzy niezbędnej do specjalistycznego kształcenia na kolejnych latach studiów.

Struktura studiów

Przedmioty podzielone są na dwa rodzaje: wymagane, których zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów oraz obieralne, które uzupełniają proces kształcenia zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy. Każdy student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniego minimum przedmiotów obieralnych. Ponadto student może wybrać dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z oferty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i innych uczelni. Zajęcia ponadprogramowe nie są wliczane do zaliczenia studiów, ale są odnotowane w suplemencie do dyplomu.

Pierwszy rok studiów

Program pierwszego roku obejmuje przedmioty podstawowe ułożone w bloki tematyczne. Matematyka ze statystyką jest bardzo istotnym elementem kształcenia. Blok Fizyki z biofizyką. Blok chemiczny na który składa się chemia ogólna, chemia organiczna i chemia bioorganiczna. Podstawy biologiczne studenci zdobywają na zajęciach z anatomii, fizjologii, histologii i embriologii. Zajęcia te uzupełnione są podstawami informatyki, bioinformatyki i biostatystyki.

Drugi rok studiów

W grupie przedmiotów podstawowych w bloku biologicznym znajdują się: biochemia, genetyka ogólna, fizjologia porównawcza i patofizjologia, biologia komórki, biologia molekularna, mikrobiologia i immunologia. Drugi rok to również blok przedmiotów ekonomiczno biznesowych, który omawia własność intelektualną i prawa autorskie, biobiznes i prawo patentowe. Kształcenie uzupełnia druga część bioinformatyki, filozofia oraz higiena i odżywianie. W ofercie znajduje się również grupa przedmiotów elektywnych.

Trzeci rok studiów

Pierwszy semestr trzeciego roku to zajęcia, których zadaniem jest zapoznanie studentów z metodologią prowadzenia badań naukowych i klinicznych, molekularnymi podstawami chorób i modelami laboratoryjnymi (komórkowymi i zwierzęcymi). Drugi semestr to głownie samodzielna praca studentów na przygotowaniem pracy licencjackiej, która jest prowadzona pod kierunkiem pracownika naukowego i przygotowywana w formie rozprawy naukowej.

Środowisko dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, komputerowych i laboratoryjnych. Większość specjalistycznych laboratoriów studenckich znajduje się w jednym miejscu. Wykorzystywane jest również kształcenie na odległość, wiele zaliczeń odbywa się drogą internetową.

Sukces w zdobywaniu wiedzy można osiągnąć wykorzystując maksymalnie niezależną pracę własną. Do dyspozycji studentów mamy doskonałą bibliotekę, w której większość artykułów naukowych dostępna jest on-line. Na stronach internetowych Oddziału umieszczane są wykłady i materiały niezbędne do zajęć. On-line dostępne są również skrypty do wszystkich zajęć podstawowych.

Ocena pracy studentów

Duża grupa przedmiotów prowadzona jest w ten sposób, że na końcową ocenę składa się zarówno praca w czasie kursu (ocena pracy laboratoryjnej, zaliczenia częściowe) jak i egzamin końcowy. W ten sposób możliwa jest ocena nie tylko wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta, ale także jego pracy praktycznej i zdolności laboratoryjnych.

Aby przejść na następny semestr studiów niezbędne jest zdobycie minimalnej liczby 54 punktów ECTS, zaliczenie bezwarunkowe to 60 punktów. Należy jednak pamiętać, że niektóre moduły i przedmioty na kolejnych semestrach wymagają zaliczenia modułów wcześniejszych. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 180.

Praktyki i wymiany studenckie

Zaliczenie praktyk nie jest konieczne do ukończenia studiów. Jednakże dla części studentów oferujemy możliwość odwiedzenia i praktyki zarówno w laboratoriach badawczych naukowych i przemysłowych. Studenci wydziału mogą również uczestniczyć w programach IAESTE, Erasmus.

 

Co po studiach?

Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny.

Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno-farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych.

Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach magisterskich i później doktoranckich.

Efekty kształcenia

Ogólne efekty programu studiów

 • Uzyskanie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Biotechnologii Medycznej
 • Zrozumienie i krytyczna analiza pojęć, technik i aplikacji Biotechnologii Medycznej
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy w zakresie Biotechnologii Medycznej i dziedzin pokrewnych
 • Nabycie umiejętności dalszego samodzielnego rozwoju i odpowiedzialności w kształceniu ustawicznym.

 

Szczegółowe efekty kształcenia

Wiedza

 • Studenci uzyskają podstawową wiedzę przyrodniczą w zakresie fizyki, chemii i biologii oraz wybranych zagadnień biomedycyny. W trakcie zajęć specjalistycznych uzyskają wiedzę z biotechnologii medycznej.
 • Studenci uzyskają wiedzę o różnorodnych technikach badawczych wykorzystywanych w  biomedycynie.
 • Studenci uzyskają wiedzę pozwalającą na zrozumienie procedur laboratoryjnych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie medycyny molekularnej.
 • Uzyskają również wiedzę w zakresie wpływu badań i nowych technologii na rozwój społeczny. Nabędą też znajomości procedur umożliwiających akwizycję nowych technologii w przemyśle i medycynie.

Umiejętności

 • Umiejętność rozumienia, analizowania i krytycznej oceny informacji biologicznej, biomedycznej oraz w zakresie biotechnologii.
 • Umiejętność formułowania hipotez.
 • Umiejętność wykorzystania zróżnicowanego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność analizowania danych eksperymentalnych oraz interpretacji wyników analizy w świetle dostępnych publikacji.
 • Umiejętność planowania i przeprowadzenia eksperymentu.
 • Umiejętność dyskusji wyników eksperymentów z innymi badaczami oraz umiejętność informowania o tych wynikach opinii publicznej.
 • Umiejętność wyboru i wykorzystania algorytmów komputerowych odpowiednich dla prowadzonych eksperymentów i analiz.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy danych literaturowych związanych
  z analizowanym tematem.

Kompetencje personalne i społeczne

 • Nabycie własnych umiejętności zdobywania wiedzy.
 • Nabycie zdolności do przekazywania informacji na temat badań i dyskusji zagadnień naukowych oraz etycznych związanych tymi badaniami.
 • Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w komunikacji.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Umiejętność prawidłowego i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność krytycznego zawierzenia własnym umiejętnościom i kompetencjom innych członków zespołu.

 

Struktura studiów

Studia licencjackie z biotechnologii medycznej prowadzone są systemem semestralnym i obejmują 6 semestrów. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 180, ale może być wyższa przy wykorzystaniu zajęć obieralnych. Każdy semestr to minimum 30 punktów ECTS uzyskiwanych zarówno z zajęć obowiązkowych jak i obieralnych.

Studentów obowiązuje regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Struktura kształcenia i system oceniania

Wiedzę studenci zdobywają poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych oraz kształceniu na odległość.

Umiejętności analityczne studenci zdobywają w trakcie zajęć komputerowych, przy przygotowywaniu prezentacji, przygotowaniu do seminariów i ćwiczeń. Również w trakcie przygotowywania wyników eksperymentalnych do analizy i prezentacji oraz samokształcenia
z wykorzystaniem dostępnych źródeł.

Umiejętności praktyczne studenci zdobywają w trakcie zajęć laboratoryjnych, wykorzystania analizy i symulacji komputerowych.

Umiejętności personalne i społeczne studenci zdobywają poprzez właściwe i efektywne wykorzystanie czasu. Prezentacje wyników własnej pracy w formie ustnej i pisemnej. Rozwiązywanie problemów i krytyczną dyskusję. Efektywną pracę zespołową.

Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów łącznie. Zajęcia laboratoryjne, komputerowe
i ćwiczenia audytoryjne prowadzone są w grupach dziekańskich (gdzie na jednego prowadzącego przypada nie więcej niż 10-12 studentów). Część zajęć seminaryjnych prowadzona jest w grupach łączonych. Niektóre zajęcia laboratoryjne prowadzone są w grupach specjalnych (poniżej
10 studentów) aby umożliwić wszystkim dostęp do specjalistycznej aparatury i procedur. Zajęcia obieralne odbywają się tylko wtedy, gdy zapisze się na nie liczba studentów tworząca co najmniej jedną grupę dziekańską. Nauczyciele akademiccy zawsze są dostępni dla studentów w celu indywidualnych konsultacji.

 

System oceniania

W trakcie studiów oceniane są:

 • Egzaminy pisemne opisowe i testowe.
 • Egzaminy on-line.
 • Eseje i prezentacje wybranych zagadnień.
 • Analizy eksperymentów i raporty.
 • Analizy baz danych.
 • Analizy literatury.
 • Praca indywidualna i w zespole.
 • Praca licencjacka i egzamin licencjacki.

 

Szczegółowe zasady oceniania opisane są w sylabusach do poszczególnych przedmiotów.

 

Wiedza i umiejętności analityczne oceniane są poprzez:

 • Ewidencję czytania i zrozumienia rekomendowanej literatury i wykładów. Ocenianie odbywać się będzie głownie w formie egzaminów pisemnych, testów, egzaminów i quizów on-line oraz oceny krótkich prac w formie esejów.
 • Ocenę zdolności opisu, wyjaśnienia i dyskusji różnych aspektów biomedycyny w zakresie zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, pracy grupowej, prezentacji itp.
 • Końcowa ocena zdolności pozyskiwania informacji i analizy zostanie dokonana na podstawie przygotowanej pracy licencjackiej i jej prezentacji w trakcie egzaminu licencjackiego.

Umiejętności praktyczne oceniane są poprzez:

 • Ocenę zdolności efektywnej pracy laboratoryjnej.
 • Ocenę raportów i interpretacji przeprowadzonych eksperymentów.
 • Ocenę umiejętności planowania eksperymentu oraz wyboru i zastosowania technik laboratoryjnych.
 • Ocenę ewidencji pracy laboratoryjnej (zeszyty laboratoryjne).

Umiejętności personalne i społeczne oceniane są jako:

 • Terminowość wykonania zadanej pracy.
 • Zdolności do rozwiązywania problemów w pracy laboratoryjnej, analitycznej i prezentacji wyników pracy.
 • Efektywność prezentacji pisemnych, ustnych i multimedialnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, predyspozycje do kierowania zespołem.
 • Umiejętność planowania pracy własnej, obliczania kosztów w zakresie czasu pracy, materiałów, wykorzystania aparatury.

Wymagania obecności

Szczegółowe wymagania obecności opisane są w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, nawet jeśli ewidencja obecności nie jest prowadzona w sposób regularny np. wykłady.

Student, który był nieobecny na minimalnej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, audytoryjnych, komputerowych itp. nie ma możliwości uzyskania oceny z takich zajęć. Zajęcia te można odrobić w tym samym semestrze jeśli jednostka prowadząca oferuje taką możliwość. Jeśli nie, to student musi uzyskać zaliczenie w kolejnym cyklu kształcenia. Zmiany grup studenckich i terminów zajęć z powodu nieobecności i indywidualnej organizacji studiów możliwe są tylko wtedy jeśli jednostka prowadząca może przyjąć dodatkowego studenta na zajęcia. Powód nieobecności nie ma znaczenia. Choroba lub inne usprawiedliwione przyczyny zwalniają z opłat za powtarzanie zajęć.

Standardy jakości kształcenia

Zespół dydaktyczny i zaplecze

Program kształcenia został dopasowany tak, że odpowiada kompetencjom zespołu badawczego. Naszym celem jest prowadzenie zajęć przez specjalistów w danej dziedzinie oraz osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

ONB dysponuje obecnie bazą umożliwiającą efektywne kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej. Na potrzeby studentów zostały przygotowane trzy laboratoria, w których mogą odbywać się zajęcia z biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii i inne z stosowaniem technik molekularnych. Wyposażony została również pracownie hodowli komórkowych, mikroskopowa i komputerowa. Dla studentów przygotowujących eksperymentalne prace licencjackie i magisterskie dysponujemy zaawansowanym sprzętem badawczym. Wyposażenie pracowni studenckich i zakup aparatury badawczej dla studentów został sfinansowany z Projektu POKL.04.01.02-00-153/09 (Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Zajęcia planowane są z uwzględnieniem maksymalizacji indywidualnej pracy studentów w laboratoriach.

Program kształcenia został przygotowany zgodnie z zaleceniami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Monitorowanie jakości kształcenia

Program podlega ciągłej ewaluacji i modernizacji zgodnie z zapotrzebowaniem studentów, możliwościami kadry dydaktycznej i informacjami o możliwościach zatrudnienia absolwentów.

Jakość kształcenia i ewaluacja prowadzona jest przez Radę Dydaktyczną Kierunku.

Bardzo istotnym składnikiem oceny programu i nauczycieli jest system ewaluacji zajęć dokonywany przez studentów.

Rada Dydaktyczna Kierunku

W skład Rady Dydaktycznej Kierunku Biotechnologia wchodzą nauczyciele akademiccy
i przedstawiciele studentów. Rada zajmuje się ewaluacją kształcenia i jego modyfikacją zgodną
z uzyskanymi wnioskami. Rada rozpatruje też wnioski o zmiany w programie studiów przekazywane przez nauczycieli akademickich i studentów. Rada przygotowuje semestralny rozkład zajęć
i zaliczeń, propozycję punktacji ECTS, propozycje przedmiotów obieralnych.

Udział studentów w ewaluacji kształcenia

 • Przedstawiciele studentów są pełnoprawnymi członkami Rady Dydaktycznej Kierunku i Rady Pedagogicznej.
 • Wszystkie przedmioty i wszyscy nauczyciele podlegają ocenie przez studentów na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 • Studenci mają stały kontakt z opiekunek roku studiów.
 • Cyklicznie, raz w semestrze oraz na wniosek studentów organizowane są spotkania wszystkich studentów z władzami Wydziału.
 • Studenci informowani są o rozkładach zajęć, terminach zaliczeń i egzaminów oraz odpowiednich zmianach w formie ogłoszeń umieszczanych w Dziekanacie, na stronie internetowej Oddziału oraz poprzez kontakt mailowy z przedstawicielami grup studenckich.

 

BM - II st.

Co to jest Biotechnologia Medyczna?

Sylwetka absolwenta

Biotechnologia Medyczna to dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca zestaw technik laboratoryjnych głownie z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej wykorzystujące technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych
i tworzenia unikalnych technologii molekularnych.

Kierunek „Biotechnologia Medyczna” obejmuje zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej
i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin. Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej.

 

Studia w zakresie Biotechnologii Medycznej są studiami międzyobszarowymi i zawierają się w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i nauk medycznych.

 

Biotechnologia Medyczna na Oddziale Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Program Biotechnologii Medycznej ONB WL UM w Łodzi ma na celu przygotowanie absolwentów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności dotyczące aspektów tego pola nauki ze szczególnym naciskiem na aplikacyjne zastosowania technologii molekularnych.

Głównym nurtem kształcenia są medyczne zastosowania biotechnologii w zakresie tworzenia nowych technik diagnostycznych i nowych technologii terapeutycznych.

W czasie całego programu studiów dużo czasu wykorzystanego jest na zajęcia laboratoryjne.

W pierwszym roku studiów dominuje kształcenie z wybranych specjalistycznych przedmiotów biologii molekularnej, medycyny molekularnej, chemii medycznej oraz ekonomiczno-prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, patentowaniem i wprowadzeniem nowych technologii.

Struktura studiów

Przedmioty podzielone są na dwa rodzaje: wymagane, których zaliczenie obowiązuje wszystkich studentów oraz obieralne, które uzupełniają proces kształcenia zgodnie z zainteresowaniami słuchaczy. Każdy student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniego minimum przedmiotów obieralnych. Ponadto student może wybrać dodatkowe zajęcia ponadprogramowe z oferty Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i innych uczelni. Zajęcia ponadprogramowe nie są wliczane do zaliczenia studiów, ale są odnotowane w suplemencie do dyplomu.

 

Pierwszy rok studiów

Program pierwszego roku obejmuje niewielką liczbę przedmiotów podstawowych oraz przedmioty obieralne, których oferta bezpośrednio wynika z doświadczenia naukowego i zawodowego prowadzących.

Drugi rok studiów

Program drugiego roku studiów to zajęcia obieralne oraz seminarium dyplomowe i pracownia magisterska. Drugi rok to głownie samodzielna praca studentów na przygotowaniem pracy magisterskiej, która jest prowadzona pod kierunkiem pracownika naukowego i przygotowywana w formie rozprawy naukowej.

Środowisko dydaktyczne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń audytoryjnych, komputerowych i laboratoryjnych. Większość specjalistycznych laboratoriów studenckich znajduje się w jednym miejscu. Wykorzystywane jest również kształcenie na odległość, wiele zaliczeń odbywa się drogą internetową.

Sukces w zdobywaniu wiedzy można osiągnąć wykorzystując maksymalnie niezależną pracę własną. Do dyspozycji studentów mamy doskonałą bibliotekę, w której większość artykułów naukowych dostępna jest on-line. Na stronach internetowych Wydziału umieszczane są wykłady i materiały niezbędne do zajęć.

Ocena pracy studentów

Duża grupa przedmiotów prowadzona jest w ten sposób, że na końcową ocenę składa się zarówno praca w czasie kursu (ocena pracy laboratoryjnej, zaliczenia częściowe) jak i egzamin końcowy.
W ten sposób możliwa jest ocena nie tylko wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta, ale także jego pracy praktycznej i zdolności laboratoryjnych.

Aby przejść na następny semestr studiów niezbędne jest zdobycie minimalnej liczby 54 punktów ECTS, zaliczenie bezwarunkowe to 60 punktów. Należy jednak pamiętać, że niektóre moduły
i przedmioty na kolejnych semestrach wymagają zaliczenia modułów wcześniejszych. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 120 (w tym 30 punktów uzyskanych za zajęcia związane z pracą magisterską).

Praktyki i wymiany studenckie

Zaliczenie praktyk nie jest konieczne do ukończenia studiów. Jednakże dla części studentów oferujemy możliwość odwiedzenia i praktyki zarówno w laboratoriach badawczych naukowych i przemysłowych. Studenci wydziału mogą również uczestniczyć w programach IAESTE, Erasmus.

Co po studiach?

Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki
i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny.

Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno-farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych.

Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach doktoranckich.

Efekty kształcenia

Ogólne efekty programu studiów

 • Uzyskanie teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie Biotechnologii Medycznej
 • Zrozumienie i krytyczna analiza pojęć, technik i aplikacji Biotechnologii Medycznej
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy w zakresie Biotechnologii Medycznej i dziedzin pokrewnych
 • Nabycie umiejętności dalszego samodzielnego rozwoju i odpowiedzialności
  w kształceniu ustawicznym.

Szczegółowe efekty kształcenia

Wiedza

 • Studenci uzyskają specjalistyczną wiedzę przyrodniczą w zakresie wybranych zagadnień biomedycyny takich jak metodologia eksperymentalna, genomika i proteomika, terapia genowa, chemia leków, molekularne podłoże chorób, GMO. W trakcie zajęć specjalistycznych uzyskają wiedzę z biotechnologii medycznej.
 • Studenci uzyskają wiedzę o różnorodnych technikach badawczych wykorzystywanych w  biomedycynie.
 • Studenci uzyskają wiedzę pozwalającą na zrozumienie procedur laboratoryjnych, diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie medycyny molekularnej.
 • Uzyskają wiedzę prawną dotyczącą ochrony własności intelektualnej, systemów jakości w biotechnologii i wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania i ewaluacji projektów badawczo-rozowojowych.
 • Uzyskają również wiedzę w zakresie wpływu badań i nowych technologii na rozwój społeczny. Nabędą też znajomości procedur umożliwiających akwizycję nowych technologii w przemyśle i medycynie.

Umiejętności

 • Umiejętność rozumienia, analizowania i krytycznej oceny informacji biologicznej, biomedycznej oraz w zakresie biotechnologii.
 • Umiejętność formułowania hipotez.
 • Umiejętność wykorzystania zróżnicowanego podejścia do rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność analizowania danych eksperymentalnych oraz interpretacji wyników analizy w świetle dostępnych publikacji.
 • Umiejętność planowania i przeprowadzenia eksperymentu.
 • Umiejętność dyskusji wyników eksperymentów z innymi badaczami oraz umiejętność informowania o tych wynikach opinii publicznej.
 • Umiejętność wyboru i wykorzystania algorytmów komputerowych odpowiednich dla prowadzonych eksperymentów i analiz.
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy danych literaturowych związanych z analizowanym tematem.
 • Umiejętność przygotowania i krytycznej ewaluacji projektu badawczo-rozwojowego.

Kompetencje personalne i społeczne

 • Nabycie własnych umiejętności zdobywania wiedzy.
 • Nabycie zdolności do przekazywania informacji na temat badań i dyskusji zagadnień naukowych oraz etycznych związanych tymi badaniami.
 • Umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w komunikacji.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Umiejętność prawidłowego i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność krytycznego zawierzenia własnym umiejętnościom i kompetencjom innych członków zespołu.

 

Struktura studiów

Studia magisterskie z biotechnologii medycznej prowadzone są systemem semestralnym i obejmują 4 semestry. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 120, ale może być wyższa przy wykorzystaniu zajęć obieralnych. Każdy semestr to minimum 30 punktów ECTS uzyskiwanych zarówno z zajęć obowiązkowych jak i obieralnych w ostatnim semestrze studiów 30 punktów ECTS uzyskuje się za seminaria dyplomowe i pracownię specjalistyczną.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października. Ostateczne zaliczenie semestru zimowego należy uzyskać do końca lutego, a semestru letniego do końca października aby być uwzględnionym w systemie stypendiów naukowych.

Studentów obowiązuje regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Struktura kształcenia i system oceniania

Wiedzę studenci zdobywają poprzez uczestnictwo w wykładach, seminariach, ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych oraz kształceniu na odległość.

Umiejętności analityczne studenci zdobywają w trakcie zajęć komputerowych, przy przygotowywaniu prezentacji, przygotowaniu do seminariów i ćwiczeń. Również w trakcie przygotowywania wyników eksperymentalnych do analizy i prezentacji oraz samokształcenia z wykorzystaniem dostępnych źródeł.

Umiejętności praktyczne studenci zdobywają w trakcie zajęć laboratoryjnych, wykorzystania analizy i symulacji komputerowych.

Umiejętności personalne i społeczne studenci zdobywają poprzez właściwe i efektywne wykorzystanie czasu. Prezentacje wyników własnej pracy w formie ustnej i pisemnej. Rozwiązywanie problemów i krytyczną dyskusję. Efektywną pracę zespołową.

Wykłady prowadzone są dla wszystkich studentów łącznie. Zajęcia laboratoryjne, komputerowe i ćwiczenia audytoryjne prowadzone są w grupach dziekańskich (gdzie na jednego prowadzącego przypada nie więcej niż 10-12 studentów). Część zajęć seminaryjnych prowadzona jest w grupach łączonych. Niektóre zajęcia laboratoryjne prowadzone są w grupach specjalnych (poniżej 10 studentów) aby umożliwić wszystkim dostęp do specjalistycznej aparatury i procedur. Zajęcia obieralne odbywają się tylko wtedy, gdy zapisze się na nie liczba studentów tworząca co najmniej jedną grupę dziekańską. Nauczyciele akademiccy zawsze są dostępni dla studentów w celu indywidualnych konsultacji.

 

System oceniania

 • W trakcie studiów oceniane są:
 • Egzaminy pisemne opisowe i testowe.
 • Egzaminy on-line.
 • Eseje i prezentacje wybranych zagadnień.
 • Analizy eksperymentów i raporty.
 • Analizy baz danych.
 • Analizy literatury.
 • Praca indywidualna i w zespole.
 • Praca magisterska i egzamin magisterski.

 

Szczegółowe zasady oceniania opisane są w sylabusach do poszczególnych przedmiotów.

Wiedza i umiejętności analityczne oceniane są poprzez:

 • Ewidencję czytania i zrozumienia rekomendowanej literatury i wykładów. Ocenianie odbywać się będzie głownie w formie egzaminów pisemnych, testów, egzaminów i quizów on-line oraz oceny krótkich prac w formie esejów.
 • Ocenę zdolności opisu, wyjaśnienia i dyskusji różnych aspektów biomedycyny w zakresie zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, pracy grupowej, prezentacji itp.
 • Końcowa ocena zdolności pozyskiwania informacji i analizy zostanie dokonana na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej i jej prezentacji w trakcie egzaminu magisterskiego.

Umiejętności praktyczne oceniane są poprzez:

 • Ocenę zdolności efektywnej pracy laboratoryjnej.
 • Ocenę raportów i interpretacji przeprowadzonych eksperymentów.
 • Ocenę umiejętności planowania eksperymentu oraz wyboru i zastosowania technik laboratoryjnych.
 • Ocenę ewidencji pracy laboratoryjnej (zeszyty laboratoryjne i raporty).

Umiejętności personalne i społeczne oceniane są jako:

 • Terminowość wykonania zadanej pracy.
 • Zdolności do rozwiązywania problemów w pracy laboratoryjnej, analitycznej i prezentacji wyników pracy.
 • Efektywność prezentacji pisemnych, ustnych i multimedialnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, predyspozycje do kierowania zespołem.
 • Umiejętność planowania pracy własnej, obliczania kosztów w zakresie czasu pracy, materiałów, wykorzystania aparatury.

Wymagania obecności

Szczegółowe wymagania obecności opisane są w sylabusach poszczególnych przedmiotów.

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, nawet jeśli ewidencja obecności nie jest prowadzona w sposób regularny, np. wykłady.

Student, który był nieobecny na minimalnej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, audytoryjnych, komputerowych itp. nie ma możliwości uzyskania oceny z takich zajęć. Zajęcia te można odrobić w tym samym semestrze jeśli jednostka prowadząca oferuje taką możliwość. Jeśli nie, to student musi uzyskać zaliczenie w kolejnym cyklu kształcenia. Zmiany grup studenckich i terminów zajęć z powodu nieobecności i indywidualnej organizacji studiów możliwe są tylko wtedy jeśli jednostka prowadząca może przyjąć dodatkowego studenta na zajęcia. Powód nieobecności nie ma znaczenia. Choroba lub inne usprawiedliwione przyczyny zwalniają z opłat za powtarzanie zajęć.

 

Standardy jakości kształcenia

Zespół dydaktyczny i zaplecze

Program kształcenia został dopasowany tak, że odpowiada kompetencjom zespołu badawczego. Naszym celem jest prowadzenie zajęć przez specjalistów w danej dziedzinie oraz osoby posiadające doświadczenie praktyczne.

ONB dysponuje obecnie bazą umożliwiającą efektywne kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej. Na potrzeby studentów zostały przygotowane trzy laboratoria, w których mogą odbywać się zajęcia z biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii i inne z stosowaniem technik molekularnych. Wyposażony została również pracownie hodowli komórkowych, mikroskopowa i komputerowa. Dla studentów przygotowujących eksperymentalne prace licencjackie i magisterskie dysponujemy zaawansowanym sprzętem badawczym. Wyposażenie pracowni studenckich i zakup aparatury badawczej dla studentów został sfinansowany z Projektu POKL.04.01.02-00-153/09 (Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia Medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Zajęcia planowane są z uwzględnieniem maksymalizacji indywidualnej pracy studentów w laboratoriach.

Program kształcenia został przygotowany zgodnie z zaleceniami Krajowych Ram Kwalifikacji.

Monitorowanie jakości kształcenia

Program podlega ciągłej ewaluacji i modernizacji zgodnie z zapotrzebowaniem studentów, możliwościami kadry dydaktycznej i informacjami o możliwościach zatrudnienia absolwentów.

Jakość kształcenia i ewaluacja prowadzona jest przez Radę Dydaktyczną Kierunku Biotechnologia.

Bardzo istotnym składnikiem oceny programu i nauczycieli jest system ewaluacji zajęć dokonywany przez studentów.

 

 

Rada Dydaktyczna

W skład Rady Dydaktycznej Kierunku Biotechnologia wchodzą nauczyciele akademiccy
i przedstawiciele studentów. Rada zajmuje się ewaluacją kształcenia i jego modyfikacją zgodną
z uzyskanymi wnioskami. Rada rozpatruje też wnioski o zmiany w programie studiów przekazywane przez nauczycieli akademickich i studentów. Rada przygotowuje semestralny rozkład zajęć
i zaliczeń, propozycję punktacji ECTS, propozycje przedmiotów obieralnych.

 

Udział studentów w ewaluacji kształcenia

 • Przedstawiciele studentów są pełnoprawnymi członkami Rady Dydaktycznej i Rady Pedagogicznej.
 • Wszystkie przedmioty i wszyscy nauczyciele podlegają ocenie przez studentów na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 • Studenci mają stały kontakt z opiekunek roku studiów.
 • Cyklicznie, raz w semestrze oraz na wniosek studentów organizowane są spotkania wszystkich studentów z władzami Wydziału.
 • Studenci informowani są o rozkładach zajęć, terminach zaliczeń i egzaminów oraz odpowiednich zmianach w formie ogłoszeń umieszczanych w Dziekanacie, na stronie internetowej Wydziału oraz poprzez kontakt mailowy z przedstawicielami grup studenckich.