Wyjazdy zagraniczne

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w dniu 11.01.2024 r. o godz. 14:00 w sali 226 ul. Żeligowskiego 7/9 odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikami Działu Współpracy Zagranicznej dotyczące możliwości wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+.

Serdecznie zapraszamy!


Szanowni Studenci i Pracownicy ONB,

uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2023 r. o godz. 12:15 w sali 134/135 przy ul. Żeligowskiego 7/9 odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikami Działu Współpracy Zagranicznej dotyczące możliwości wymiany i praktyk w ramach programu ERASMUS+.

Serdecznie zapraszamy!


Nabór na granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Nabór dotyczy prowadzenia projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US.

GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.

Kosciuszko Foundation Grants to granty trwające od 3 do 6 miesięcy przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA. 

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są maksymalnie na 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

Wnioski można składać do 15 listopada 2023 r.  

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org


Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty! Wnioski są przyjmowane – pula środków nie została wyczerpana.

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach drugiej rundy w roku 2022. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł.

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

W 2022 r. nabór został podzielony na dwie rundy. Nabór w ramach pierwszej z nich prowadzony był w okresie od 28 marca do 30 czerwca, a do systemu teleinformatycznego NAWA wpłynęło 55 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów interwencyjnych.

Nabór wniosków w ramach drugiej rundy prowadzony będzie od 1 września do 15 listopada 2022 r. (lub do wyczerpania alokacji). Z dostępnych na ten cel środków pozostało 2 118 091,92 zł. 

Przypominamy, że składane wnioski oceniane są na bieżąco, co oznacza, że pula środków przeznaczona do rozdysponowania w ramach drugiej rundy aplikacyjnej w 2022 r. może zostać wyczerpana przed 15 listopada 2022 r.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:granty-interwencyjne-nawa-nabor-wnioskow-w-ramach-drugiej-rundy-2022-otwarty&catid=26:aktualnosci&lang=pl

 

W celu zapoznania się z dostępnymi programami wymiany międzynarodowej dla studentów i pracowników zapraszamy na stronę Działu Współpracy Zagranicznej

http://dwz.umed.pl/


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2023-24. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
 • Pełne ubezpieczenie medyczne
 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student/ka)
 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowniczki Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu
 • Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
 • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny i pokrewne
 • W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami/studentkami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta/ki podczas stażu
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia – 4,0 lub wyższa)
 • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

The Polish-U.S. Fulbright Commission invites Master’s and PhD students of life sciences, biophysics and medical fields of study to submit applications for the BioLAB 2023-24 Program. The call for applications lasts until February 1, 2023.

The BioLAB program allows to complete a one-year research internship in a laboratory located in one of four institutions in the US:

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

During the internship, students conduct independent research in laboratories. Results of the research are often published in peer-reviewed scientific journals. In addition, students take an active part in the life of the host institution, participate in seminars, guest lectures and learn about American culture. In some cases, students have the opportunity to use the research results for their Master’s/PhD dissertation at their home university.

Participation in the Program includes:

 • Scholarship in amount of $28,000 – $35,000
 • Full medical insurance
 • Travel allowance (for Oklahoma Medical Research Foundation’s grantees only)
 • Assistance in obtaining an F-1 or J-1 visa for a stay in the US (the cost of issuing a visa is covered by the student)
 • Pre-departure orientation conducted by the Fulbright Commission staff and alumni of the program
 • Help during the program offered by the host insitution’s representatives

Students who would like to apply should:

 • Meet the formal requirements for an F-1 or J-1 visa,
 • Study life sciences, biophysics or medical fields of study (biology, chemistry, pharmacy, biophysics, medicine, etc.),
 • Hold, at a minimum, a bachelor’s degree (licencjat/inżynier degree if the studies were completed in Poland) and at the time of interview (March 2023) will be a student of a Master’s or PhD degree at a Polish university or research institution and maintain an active student status during the program,
 • Obtained a high GPA (recommended – 4.0 or higher),
 • Demonstrate knowledge of English at the proficiency level (minimum B2).

The application form and all the necessary information can be found at https://fulbright.edu.pl/biolab-program/

 


Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze wniosków:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2022/studenci-2022/ogloszenie

 


Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24

Od Grecji po Wietnam – aż 15 krajów w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej, na realizację projektów przyjmie studentów, naukowców i doktorantów z polskich uczelni i instytutów.

To już kolejna edycja programu, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a wskazanymi w ogłoszeniach o naborach krajami partnerskimi.

Oferta wyjazdowa – naukowcy

W ramach tegorocznej edycji, pracownicy naukowi mogą wnioskować o wyjazdy trwające od 3 dni do 12 miesięcy, do następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków tutaj

Oferta wyjazdowa – studenci

Studenci zainteresowani wyjazdami w ramach programu, również na czas od 3 dni do 12 miesięcy, wybrać mogą: Bułgarię, Chiny, Chorwację, Czechy, Egipt, Japonię, Kazachstan, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Tajwan, Tunezję, Ukrainę, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków tutaj

Nabór wniosków

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login, do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Ogłoszeniu wskazano inną datę.

 

 


Drodzy Studenci,

serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne on-line dotyczące wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+

11.12.2021 (sobota) godz. 12.00 oraz drugie spotkanie tego samego dnia godz. 14.00

WYDZIAŁ LEKARSKI (w tym kolegium wojskowo-lekarskie, oddział nauk biomedycznych oraz oddział stomatologiczny)

Spotkanie 1:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFmM2FjZTktZjJjOS00MmM0LTgyMzItMTcwNTBiMmZmOWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22fa744f56-7a11-4734-b72e-ebf5013ec03a%22%7d

Spotkanie 2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI5ODE5NTYtOTc5My00YTE3LWJiYjMtNGI3NTdmZTlhYjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22fa744f56-7a11-4734-b72e-ebf5013ec03a%22%7d