Informacje o projekcie

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi realizuje projekt BIOStart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life – science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  • Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2018
Wartość projektu: 623 437,50 zł
Wkład EFS: 525 433,12 zł
Kierownik projektu: dr n. med. Paulina Hejduk, paulina.hejduk@umed.lodz.pl

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w wiodących firmach z sektora life-science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Grupa docelowa: studenci dwóch ostatnich semestrów studiów II stopnia z naboru w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Łącznie w projekcie może wziąć udział  45 osób (średnio 15 staży na rocznik)

Projekt zakłada organizację trzymiesięcznych miesięcznych staży: 40 w firmach krajowych i 5 w firmach zagranicznych. Dofinansowanie obejmuje comiesięczne stypendium dla stażysty i wynagrodzenie dla opiekuna stażu po stronie firmy przyjmującej na staż, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania stażu.

Projekt przewiduje wzmocnienie kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich studentów, wzrost liczby zajęć praktycznych oraz intensyfikację współpracy z biznesem i otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. Planowane efekty projektu:

  1. wdrożenie wydziałowego Programu Stażowego,
  2. nawiązanie współpracy Uczelni z wiodącymi firmami z sektora life-science,
  3. podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w wyniku realizacji staży w projekcie.