Elektroradiologia – informacje o kierunku

Elektroradiologia - I st.

Kierunek elektroradiologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obejmuje studia I i II stopnia.

W latach 2007– 2015 elektroradiologia prowadzona była na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako specjalność na kierunku biotechnologia.

Elektroradiologia jako odrębny  kierunek studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, została uruchomiona na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu 1 października 2015 roku, Uchwałą Senatu UM w Łodzi nr 388/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Programy studiów są tak skonstruowane, że absolwent elektroradiologii  I stopnia zdobywa  umiejętność posługiwania się najnowszą aparaturą do obrazowania medycznego i radioterapii oraz do kontroli fizjologicznego stanu pacjenta, a także znać i stosować zasady poprawnego postępowania z pacjentami.

Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program kształcenia na kierunku elektroradiologia odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, gdzie pracownikiem poszukiwanym głównie w zakładach diagnostyki obrazowej i w zakładach radioterapii jest osoba posiadająca uprawnienia technika elektroradiologii (w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych) i co najmniej takie umiejętności praktyczne, lecz zdecydowanie szerszą wiedzę z przedmiotów kierunkowych , a także  podstawowych.

Program studiów zapewnia studentom praktyczny, czynny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą
i systemami diagnostyki i terapii, co sprawia, iż absolwent jest przygotowany do samodzielnego  wykonywania wszelkich procedur z zakresu elektroradiologii, tzn.:

– metod obrazowania i terapii opartych na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego, pól elektromagnetycznych i ultradźwięków,

– diagnostyki radioizotopowej,

– procedur elektrofizjologicznych,

– procedur radioterapeutycznych.

W zakresie określonym obowiązującymi przepisami wymienione wyżej procedury absolwent może wykonywać samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty.

Teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów na kierunku elektroradiologia umożliwia absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych zespołów pracowników elektroradiologii i realizacji  programów zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, które łączy wiedzę z zakresu medycyny
ze znajomością najnowszych osiągnięć w dziedzinie obrazowania medycznego i inżynierii biomedycznej, pozwoli absolwentom tych studiów na harmonijną współpracę z lekarzem w każdym kraju zarówno
w placówkach typowo medycznych, jak i w jednostkach naukowo-badawczych.

Przyjęta w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi koncepcja kształcenia wypracowana została
na podstawie wieloletnich obserwacji kompetencji i umiejętności studentów podczas zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych w szpitalach oraz  po uwzględnieniu opinii na temat naszych studentów przedstawianych przez interesariuszy zewnętrznych ( tj. dyrektorów szpitali, kierowników zakładów radiologii  i kierowników zakładów radioterapii).

Program studiów elektroradiologia I stopnia został tak skonstruowany, że przy zapewnieniu uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS (tj. 180) – gwarantował  możliwość doboru przedmiotów obieralnych, co jest zgodne z oczekiwaniami  studentów umożliwiając im realizację własnych  zainteresowań.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów wynosi minimum 180.

W toku studiów pierwszego stopnia na I i II roku realizowane są moduły zajęć w zakresie:

 1. matematyki-fizyki-chemii (MAT-FIZ-CHEM): matematyka, fizyka, informatyka w zastosowaniach, chemia;
 2. przedmiotów humanistycznych (HUM): praca w zespole, epidemiologia i zakażenia szpitalne, filozofia z etyką, metodologia badań naukowych;
 3. funkcjonowania zdrowego organizmu (FZO): anatomia prawidłowa, ratownictwo medyczne; opieka nad pacjentem w radiologii, fizjologia, anatomia radiologiczna, radiobiologia;
 4. funkcjonowania chorego organizmu (FCO): choroby wewnętrzne, patofizjologia, choroby wewnętrzne;
 5. promieniowania X (PrX): techniczne podstawy rentgenodiagnostyki, zasady radiografii klasycznej ;
 6. radioterapii (RTH): techniczne podstawy;
 7. pól elektromagnetycznych i ultradźwięków (EMUS): ultradźwięki w medycynie, pola elektromagnetyczne, zasady NMR, diagnostyka elektrokardiograficzna;
 8. medycyny nuklearnej (NM); podstawy medycyny nuklearnej.

 

Od III semestru studenci elektroradiologii I stopnia rozpoczynają kształcenie zgodnie z wybraną specjalnością, tj.:

 1. rentgenodiagnostyka (RTG);
 2. medycyna nuklearna, pola elektromagnetyczne i ultradźwięki (MN i EMUS;
 3. radioterapia (RTH).

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje również zajęcia z zakresu BHP, przysposobienia bibliotecznego oraz języka angielskiego. Studenci uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego.

Końcowym elementem studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia są: praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy.

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie
z programem studiów.

Łączny wymiar praktyk dla studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu praktycznym wynosi 6 miesięcy – 900 godzin. Praktyki są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z programem studiów.

Terminy i merytoryczny zakres praktyk:

 1. po II semestrze – wakacyjne – 1 miesiąc: Przygotowanie do pracy z pacjentem;
 2. w III semestrze – 2 tygodnie: Radiografia klasyczna;
 3. w IV semestrze – 2 tygodnie: Elektrokardiografia i ultradźwięki;
 4. po IV semestrze – wakacyjne – 1 miesiąc: Tomografia komputerowa; 2 tygodnie: Medycyna nuklearna;
 5. w V semestrze – 2 tygodnie NMR; 2 tygodnie – Radioterapia;
 6. w VI semestrze – 3 tygodnie – NMR; 3 tygodnie – Radioterapia

Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie zawodowe zgodne
z nauczanym przedmiotem zdobytą poza uczelnią.

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osób posiadających uprawnienia technika elektroradiologii, będących pracownikami danego podmiotu leczniczego, w którym odbywa się praktyka. Opiekun praktyk posiada doświadczenie zawodowe, ukończone kierunkowe studia wyższe lub specjalizację w danej dziedzinie, w której prowadzi zajęcia.

Elektroradiologia - II st.

Kierunek elektroradiologia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obejmuje studia I i II stopnia.

Studia drugiego stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu praktycznym zostały uruchomione w dniu 1 października 2018 roku na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uchwałą Senatu UM w Łodzi nr 198/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Studia II stopnia  pogłębiają wiedzę profesjonalną  i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów
I stopnia jednocześnie rozwijając umiejętności współpracy z personelem medycznym poprzez wdrożenie odpowiednich metod dydaktycznych aktywizujących studentów, co także stanowi element strategii rozwoju Uczelni.  Stawia to określone wymagania programowi kształcenia, lecz, co niezwykle istotne, wymusza  upraktycznienie zestawu proponowanych zajęć poprzez zapewnienie odpowiednio dużej liczby godzin praktyk odbywanych w warunkach klinicznych (praca z pacjentem).

Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program kształcenia na kierunku elektroradiologia odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, gdzie pracownikiem poszukiwanym głównie w zakładach diagnostyki obrazowej i w zakładach radioterapii jest osoba posiadająca uprawnienia technika elektroradiologii (w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych) i co najmniej takie umiejętności praktyczne, lecz zdecydowanie szerszą wiedzę z przedmiotów kierunkowych , a także  podstawowych.

Program studiów zapewnia studentom praktyczny, czynny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą
i systemami diagnostyki i terapii, co sprawia, iż absolwent jest przygotowany do samodzielnego  wykonywania wszelkich procedur z zakresu elektroradiologii, tzn.:

– metod obrazowania i terapii opartych na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego, pól elektromagnetycznych i ultradźwięków,

– diagnostyki radioizotopowej,

– procedur elektrofizjologicznych,

– procedur radioterapeutycznych.

W zakresie określonym obowiązującymi przepisami wymienione wyżej procedury absolwent może wykonywać samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty.

Teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów na kierunku elektroradiologia umożliwia absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych zespołów pracowników elektroradiologii i realizacji  programów zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, które łączy wiedzę z zakresu medycyny
ze znajomością najnowszych osiągnięć w dziedzinie obrazowania medycznego i inżynierii biomedycznej, pozwoli absolwentom tych studiów na harmonijną współpracę z lekarzem w każdym kraju zarówno
w placówkach typowo medycznych, jak i w jednostkach naukowo-badawczych.

Przyjęta w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi koncepcja kształcenia wypracowana została
na podstawie wieloletnich obserwacji kompetencji i umiejętności studentów podczas zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych w szpitalach oraz  po uwzględnieniu opinii na temat naszych studentów przedstawianych przez interesariuszy zewnętrznych ( tj. dyrektorów szpitali, kierowników zakładów radiologii  i kierowników zakładów radioterapii).

Program studiów elektroradiologii II stopnia został skonstruowany w taki sposób, aby rozwinąć
u studentów umiejętność wykorzystywania kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej zdobytych  na studiach elektroradiologii I stopnia poprzez:

– analizę stosowalności poszczególnych metod obrazowania diagnostycznego i radioterapii
w odniesieniu do sytuacji klinicznej konkretnych pacjentów, o których dane pozyskiwane są podczas zajęć klinicznych w szpitalach (prowadzonych przez specjalistów z poszczególnych dziedzin medycznych),

– uzasadnienie wypracowanych poglądów podczas ich prezentacji z dyskusją w grupie (tzw. metoda Team Based Learning),

– rozwój kompetencji „miękkich” podczas współpracy z personelem medycznym w szpitalach
(w ramach zajęć klinicznych).

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów wynosi 120.

W toku studiów drugiego stopnia realizowane są moduły zajęć w zakresie:

 1. nauk klinicznych: repetytorium z anatomii radiologicznej, neurologia, podstawy neurochirurgii, nowotwory głowy i szyi, diagnostyka chorób serca, kardiologia inwazyjna, diagnostyka chorób płuc
  (w tym nowotwory), diagnostyka piersi, choroby układu trawiennego, choroby układu moczowo-płciowego, radiologia zabiegowa jamy brzusznej i naczyń obwodowych;
 2. diagnostyki – promieniowanie X: stosowalność metod obrazowania X dla konkretnych pacjentów (wg dostarczonej dokumentacji klinicznej) w obszarze głowy i szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej, repetytorium z technicznych podstaw diagnostyki X;
 3. diagnostyki – inne czynniki: stosowalność pozostałych metod obrazowania dla konkretnych pacjentów (wg dostarczonej dokumentacji klinicznej) w obszarze głowy i szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej, repetytorium z technicznych podstaw NMR, US, medycyny nuklearnej;
 4. radioterapii: stosowalność metod radioterapii dla konkretnych pacjentów (wg dostarczonej dokumentacji klinicznej) w obszarze głowy i szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej, repetytorium
  z technicznych podstaw radioterapii;
 5. humanistyczno-ekonomicznym (fakultatywne): język obcy, projektowanie kariery zawodowej, organizacja i zarządzanie firmą, prawne aspekty prowadzenia działalności medycznej, zarządzanie zespołem ludzkim, prawo medyczne.

 

Program studiów drugiego stopnia obejmuje również zajęcia z zakresu BHP i przysposobienia bibliotecznego.

 

Końcowym elementem studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku elektroradiologia są: praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy.

Kształcenie praktyczne odbywa się w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie
z programem studiów.

Łączny wymiar praktyk dla studiów II stopnia na kierunku elektroradiologia o profilu praktycznym wynosi 300 godzin. Praktyki są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z programem studiów.

Merytoryczny zakres praktyk obejmuje: Tomografię komputerową, Radiologię interwencyjną, NMR, Medycynę nuklearną i Radioterapię.

Zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie zawodowe zgodne
z nauczanym przedmiotem zdobytą poza uczelnią.

Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osób posiadających uprawnienia technika elektroradiologii, będących pracownikami danego podmiotu leczniczego, w którym odbywa się praktyka. Opiekun praktyk posiada doświadczenie zawodowe, ukończone kierunkowe studia wyższe lub specjalizację w danej dziedzinie, w której prowadzi zajęcia.