Efekty kształcenia

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Biotechnologia w specjalności Biotechnologia Medyczna. Studia pierwszego i drugiego stopnia. Profil praktyczny.

 

Kierunek studiów Biotechnologia w specjalności Biotechnologia Medyczna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych. Przedmiot badań biotechnologii medycznej obejmuje zarówno aspekty przyrodnicze w zakresie badań molekularnych komórek i tkanek oraz modyfikacji genetycznych jak i medyczne w obszarze molekularnych badań procesów chorobowych, projektowania nowych metod diagnostycznych i terapii oraz ich monitorowania.

Biotechnologia Medyczna to dziedzina interdyscyplinarna wykorzystująca istniejące w naukach przyrodniczych wiedzę i techniki laboratoryjne głownie z obszaru inżynierii genetycznej, inżynierii molekularnej i inżynierii chemicznej oraz znajomość organizmów ze szczególnym uwzględnieniem medycznych aspektów procesów patologicznych na poziomie komórkowym i tkankowym. Biotechnologia Medyczna wykorzystuje technologie rekombinacji DNA, biologii molekularnej i fizjologii doświadczalnej do opracowania i badania potencjalnych leków, nowych metod diagnostycznych i tworzenia unikalnych technologii molekularnych. Biotechnologia Medyczna obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

[tabgroup][tab title=”I stopień” id=”1″]

Objaśnienia oznaczeń:

K1 (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia;

W – kategoria wiedzy;

U – kategoria umiejętności;

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych;

P1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia;

M1 – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia.

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Biotechnologia Medyczna absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych

K1_W01 ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych P1P_W01P1P_W03M1_W01
K1_W02 rozumie znaczenie metod fizycznych, chemicznych, matematycznych i statystycznych w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych, w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych P1P_W02M1_W01
K1_W03 ma wiedzę w zakresie problemów z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, fizjologii oraz zna ich wzajemne powiązania i powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej P1P_W04M1_W01
K1_W04 posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii ludzkiego organizmu M1_W02P1P_W04
K1_W05 ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej, a w szczególności w zakresie biomedycyny z odniesieniem do praktycznych zastosowań tej wiedzy P1P_W05M1_W10
K1_W06 zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń w zakresie patofizjologii, zaburzeń biochemicznych, nowotworzenia M1_W03
K1_W07 ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretację zjawisk przyrodniczych w zakresie biomedycyny P1P_W06M1_W03
K1_W08 ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biomedycynie, biotechnologii medycznej, zna technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe P1P_W07M1_W10
K1_W09 zna możliwości wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym i w ochronie zdrowia osiągnięć biotechnologii medycznej P1P_W08M1_W04M1-W09
K1_W10 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, zna zasady promocji zdrowia P1P_W09M1_W06
K1_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej P1P_W10M1_W11
K1_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii medycznej i biomedycyny P1P_W11M1_W12
Umiejętności
K1_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia i integruje informacje z literatury naukowej, internetowych baz danych i baz patentowych w zakresie biotechnologii medycznej i biomedycyny zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim P1P_U02P1P_U03P1P_U07P1P_U12M1_U14
K1_U02 stosuje podstawowe techniki i narzędzia w zakresie badań chemicznych i fizycznych w zakresie biotechnologii medycznej oraz prawidłowo analizuje i opisuje wykonane eksperymenty P1P_U01P1P_U05P1P_U06M1_U01M1_U02
K1_U03 stosuje podstawowe i zaawansowane techniki i narzędzia w zakresie badań biochemicznych i biologii molekularnej w zakresie biotechnologii medycznej, biomedycyny, analizuje i opisuje wykonane eksperymenty P1P_U01P1P_U05P1P_U06M1_U01M1_U02
K1_U04 pod kierunkiem opiekuna naukowego wykonuje zlecone zadania praktyczne i ekspertyzy w zakresie biologii molekularnej w obszarze badań podstawowych i środowiskowych związanych ze zdrowiem P1P_U4M1_U05
K1_U05 stosuje podstawowe metody analizy przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metod statystycznych i informatycznych do opisu danych typowych dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartych na naukach przyrodniczych P1P_U05P1P_U07M1_U08
K1_U06 wykazuje umiejętność sporządzenia raportu na podstawie wniosków pochodzących z eksperymentów, badań in silico i analizy baz danych, raport przygotowuje w języku polskim i angielskim P1P_U07P1P_U09M1_U09M1_U12
K1_U07 posiada umiejętność wystąpień ustnych i podejmuje dyskusję ze specjalistami w języku polskim i angielskim w zakresie biotechnologii medycznej i biomedycyny P1P_U08P1P_U10M1_U03M1_u13
K1_U08 uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany, samodzielnie identyfikuje zagadnienia z zakresu biotechnologii medycznej, biomedycyny P1P_U11
K1_U09 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki podjętych działań M1_U04M1_U07
K1_U10 ma umiejętności językowe w zakresie biologii, biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P1P_U12M1_U14
Kompetencje społeczne
K1_K01 rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, śledzenia postępu nauki i praktycznych zastosowań biotechnologii P1P_K01M1_K01
K1_K02 jest odpowiedzialnym pracownikiem zespołu, pracując w zespole jest elastyczny i przyjmuje różne role i zadania P1P_K02M1_K04
K1_K03 potrafi ocenić możliwości wykonania zadania przez siebie i zespół oraz określić priorytety służące jego realizacji P1P_K03
K1_K04 prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu P1P_K04M1_K06
K1_K05 rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz aktualizacji wiedzy związanej z wykonywanym zawodem P1P_K05P1P_K07M1_K01
K1_K06 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy swojej i całego zespołu, potrafi postępować w stanach zagrożenia; jest świadomy swoich ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów P1P_K06M1_K02M1_K07
K1_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; zna i potrafi wykorzystać gospodarczo-ekonomiczne aspekty swojego zawodu P1P_K07

[/tab][tab title=”II stopień” id=”2″]

Objaśnienia oznaczeń:

K2 (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia;

W – kategoria wiedzy;

U – kategoria umiejętności;

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych;

P2P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studiów drugiego stopnia;

M2 – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia.

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Biotechnologia Medyczna absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych
K2_W01 ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych P2P_W01P2P_W03M2_W01
K2_W02 stosuje i upowszechnia zasady interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych za pomocą empirycznych metod fizycznych, chemicznych, matematycznych i statystycznych, zasadę tą stosuje w pracy badawczej i działaniach praktycznych P2P_W02M2_W01
K2_W03 ma pogłębioną wiedzę w zakresie problemów z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, fizjologii oraz zna ich wzajemne powiązania i powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz szczególne znaczenie w działalności społeczno-gospodarczej P2P_W04M2_W01
K2_W04 ma pogłębioną wiedzę o budowie i funkcji organizmu człowieka w zakresie anatomii, fizjologii, biochemii ludzkiego organizmu M2_W02P2P_W04
K2_W05 ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów z zakresu badań przyrodniczych, a w szczególności w zakresie biomedycyny z odniesieniem do praktycznych zastosowań tej wiedzy; zna aktualną literaturę naukową P2P_W05M2_W10
K2_W06 zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie patofizjologii, zaburzeń biochemicznych, nowotworzenia; zna metody oceny tych zaburzeń w zakresie biotechnologii medycznej i diagnostyki molekularnej M2_W03
K2_W07 ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie prognozowania i modelowania przebiegu zjawisk przyrodniczych w zakresie biomedycyny; zna specjalistyczne narzędzia informatyczne P2P_W06M2_W03
K2_W08 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań w biomedycynie, biotechnologii medycznej, zna procesy technologiczne wykorzystujące osiągnięcia naukowe P2P_W07M2_W10
K2_W09 ma wiedzę na temat pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania funduszy na realizację projektów badawczych i rozwojowych w zakresie biotechnologii medycznej i medycyny eksperymentalnej P2P_W08
K2_W10 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; rozumie i diagnozuje modele zachowań prozdrowotnych P2P_W09M2_W06
K2_W11 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej P2P_W10M2_W11
K2_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biotechnologii medycznej i biomedycyny P2P_W11M2_W12
Umiejętności
K2_U01 biegle wykorzystuje literaturę naukową, internetowe bazy danych i bazy patentowe w zakresie biotechnologii medycznej i biomedycyny zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowo-techniczne w języku angielskim; prawidłowo interpretuje uzyskaną wiedzę P2P_U02P2P_U03P2P_U07P2P_U12M2_U14
K2_U02 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia w zakresie badań chemicznych i fizycznych w zakresie biotechnologii medycznej oraz prawidłowo analizuje i opisuje wykonane eksperymenty; stosuje zaawansowane algorytmy statystyczne i informatyczne do opisu zjawisk P2P_U01P2P_U05P2P_U06M2_U02
K2_U03 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia w zakresie badań biochemicznych i biologii molekularnej w zakresie biotechnologii medycznej, biomedycyny, analizuje i opisuje wykonane eksperymenty; stosuje zaawansowane metody statystyczne i informatyczne P2P_U01P2P_U05P2P_U06M1_U02
K2_U04 pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje i wykonuje zadania praktyczne i ekspertyzy w zakresie biologii molekularnej w obszarze badań podstawowych i środowiskowych związanych biomedycyną P2P_U4M2_U06
K2_U05 stosuje zaawansowane metody analizy przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metod statystycznych i informatycznych do opisu danych typowych dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartych na naukach przyrodniczych P2P_U05P2P_U07M2_U06
K2_U06 wykazuje umiejętność samodzielnego i zespołowego sporządzenia raportu na podstawie wniosków pochodzących z eksperymentów, badań in silico i analizy baz danych, potrafi napisać krótkie doniesienie badawczo-rozwojowe; prace te przygotowuje w języku polskim i angielskim P2P_U07P2P_U09M2_U08M2_U13
K2_U07 posiada umiejętność wystąpień ustnych i podejmuje dyskusję ze specjalistami w języku polskim i angielskim w zakresie biotechnologii medycznej i biomedycyny P2P_U08P2P_U10M2_U03M2_U14
K2_U08 samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową P2P_U11
K2_U09 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania; potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanych działaniach, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki podjętych działań M2_U04M2_U07
K2_U10 ma umiejętności językowe w zakresie biologii, biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego P2P_U12M2_U14
Kompetencje społeczne
K2_K01 rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, śledzenia postępu nauki i praktycznych zastosowań biotechnologii; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się dla innych osób P2P_K01M2_K01
K2_K02 jest odpowiedzialnym pracownikiem zespołu, pracując w zespole jest elastyczny i przyjmuje różne role i zadania w tym równie rolę lidera grupy P2P_K02M2_K04
K2_K03 potrafi ocenić możliwości wykonania zadania przez siebie i zespół oraz określić priorytety służące jego realizacji P2P_K03
K2_K04 prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu P2P_K04M2_K06
K2_K05 rozumie potrzebę systematycznego korzystania z literatury naukowej i technicznej, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz aktualizacji wiedzy związanej z wykonywanym zawodem P2P_K05P2P_K07M2_K01
K2_K06 wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i prowadzonych eksperymentów; potrafi stworzyć bezpieczne warunki pracy; jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy swojej i całego zespołu, potrafi postępować w stanach zagrożenia; jest świadomy swoich ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów P2P_K06M2_K02M2_K07
K1_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; zna i potrafi wykorzystać gospodarczo-ekonomiczne aspekty swojego zawodu P2P_K07

[/tab][tab title=”punktacja ECTS” id=”3″]

ECTS i Czas trwania studiów:

zgodnie z wytycznymi KRK pierwszy stopień studiów powinien zawierać 180-240 punktów ECTS i minimum 1800 godzin zajęć. Zwiększenie liczby ECTS powyżej 180 punktów dotyczy głównie studiów inżynierskich, które trwają 7 semestrów.

Drugi stopień studiów to 120 punktów ECTS i co najmniej 800 godzin zajęć.

Co najmniej 30% punktów ECTS musi pochodzić z zajęć do wyboru.

Jeden punkt ECTS powinien odpowiadać 25-30 godzinom pracy studenta.

Wynika z tego, że na studiach I stopnia całkowity czas poświęcony przez studenta na kształcenie wynosi co najmniej 4500 godzin.

Z prostego obliczenia (4500 – 1800 = 2700 godzin) wynika, że większość czasu student poświęca na samokształcenie. 1800 godzin powinno być rozpisane na wykłady, seminaria i ćwiczenia. Część tych zajęć może być prowadzona w formie e-lerningu, ale nie więcej niż 50% zajęć. Natomiast 2700 godzin powinno być rozpisane w zależności od nakładu pracy wymaganego do zaliczenia przedmiotu poprzez wymagania samodzielnej pracy indywidualnej i zespołowej (przygotowanie raportów, esejów, prezentacji, protokołów itp.).

Liczba godzin zajęć prowadzonych jako wykłady i inne zajęcia w dużych grupach (20 osób i więcej na prowadzącego) nie może przekraczać 50% wszystkich zajęć na studiach I stopnia; 40% na studiach II stopnia i 25% na studiach III stopnia.

 

Języki

Studia I stopnia:

język podstawowy dla danego kierunku/programu studiów na poziomie B2

jeden język obcy (preferowany język angielski, o ile nie jest to język podstawowy dla danego kierunku/programu studiów) na poziomie co najmniej B1

Studia II stopnia:

język podstawowy dla danego kierunku/programu studiów na poziomie C1

dwa języki obce − jeden z nich (preferowany język angielski, o ile nie jest to język podstawowy dla danego kierunku/programu studiów) na poziomie co najmniej B1, drugi na poziomie co najmniej A2

 

Praktyki

Studia I stopnia:

dla studiów o profilu teoretycznym − o wymiarze praktyki decyduje uczelnia oferująca program dla studiów o profilu praktycznym − praktyka w wymiarze zależnym od wybranej dziedziny działalności kulturalnej i/lub edukacyjnej, zapewniającym uzyskanie opisanych w efektach kształcenia kompetencji zawodowych.

Studia II stopnia:

dla studiów o profilu ogólnym i badawczym − o wymiarze praktyki decyduje uczelnia oferująca program dla studiów o profilu praktycznym − praktyka w wymiarze zależnym od wybranej dziedziny działalności kulturalnej i/lub edukacyjnej, zapewniającym uzyskanie opisanych w efektach kształcenia kompetencji zawodowych.

 

Praca dyplomowa

  • studia I stopnia praca licencjacka i/lub ustny/pisemny egzamin licencjacki w wymiarze 10–15 punktów ECTS
  • studia II stopnia praca dyplomowa magisterska oraz egzamin magisterski przed komisją egzaminacyjną złożoną z samodzielnych pracowników w wymiarze 20 punktów ECTS

[/tab][/tabgroup]