Elektroradiologia – informacje o kierunku

 1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Nazwa kierunku studiów: ELEKTRORADIOLOGIA

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: profil praktyczny

Forma studiów: studia stacjonarne

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia, z którego został on wyodrębniony: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Wskazanie dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk medycznych, dyscyplina – biologia medyczna

Elektroradiologia łączy w sobie zarówno elementy fizyki, elektroniki, jak i medycyny i biologii. Obejmuje ona wiedzę o budowie i działaniu diagnostycznej i terapeutycznej aparatury wykorzystującej promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne oraz –urządzeń do pomiarów i kontroli fizjologicznych parametrów. Wiadomości o fizycznej naturze analizowanych procesów podbudowane są wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii.

Tytuł zawodowy absolwenta: licencjat w zakresie elektroradiologii

 1. Ogólne cele kształcenia na kierunku Elektroradiologia:

Obrazowanie medyczne i radioterapia to dwa filary tematyczne dziedziny zwanej umownie „elektroradiologią”. Studia I stopnia w zakresie Elektroradiologii mają na celu ukształtowanie absolwenta, który posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania zarówno procedur obrazowania medycznego, jak i radioterapii. Ponadto – posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat szeroko pojętej diagnostyki elektromedycznej.

OPIS PROFILU ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Elektroradiologia ma posiąść wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania zarówno procedur obrazowania medycznego, jak i radioterapii, a ponadto – wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat szeroko pojętej diagnostyki elektromedycznej.

Program kształcenia obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i odpowiednich kompetencji społecznych, które stanowią ponad połowę (105 ze 180) programu studiów określonego w punktach ECTS. Zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym zajęcia warsztatowe są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Absolwent Elektroradiologii ma posiąść także wiedzę w zakresie podstaw nauk społecznych, prawa i ekonomii, metod badawczych oraz umiejętność wykorzystywania systemów informatycznych.

Absolwent przygotowany jest do artykulacji i uzasadniania własnych poglądów. Ma opanowany nowożytny język obcy (zalecany angielski) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi program studiów zapewnia studentom praktyczny, czynny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą i systemami diagnostyki i terapii, co sprawia, iż absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania wszelkich procedur z zakresu elektroradiologii, tzn.:

 • metod obrazowania i terapii opartych na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego, pól elektromagnetycznych i ultradźwięków,

 • diagnostyki radioizotopowej,

 • procedur elektrofizjologicznych,

 • procedur radioterapeutycznych.

W zakresie określonym obowiązującymi przepisami wymienione wyżej procedury absolwent może wykonywać samodzielnie lub pod nadzorem lekarza specjalisty.

Ponadto – teoretyczna i praktyczna wiedza zdobyta podczas studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia umożliwi absolwentom pełnienie funkcji kierowniczych zespołów pracowników elektroradiologii i realizacji programów zapewnienia jakości w radiodiagnostyce.

Możliwości zatrudnienia:

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, które łączy wiedzę z zakresu medycyny ze znajomością najnowszych osiągnięć w dziedzinie obrazowania medycznego i inżynierii biomedycznej, pozwoli absolwentom tych studiów na harmonijną współpracę z lekarzem w każdym kraju zarówno w placówkach typowo medycznych, jak i w jednostkach naukowo-badawczych.

Zgodnie z obowiązującym przepisem prawnym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych) zawodowe kompetencje osób posiadających licencjat w zakresie Elektroradiologii są analogiczne do posiadanych dotychczas przez techników elektroradiologii (tj. absolwentów szkół pomaturalnych), z tą jednak przewagą, że w świetle przepisów UE osoby z licencjatem posiadają uprawnienia do pracy z pacjentem – w odróżnieniu od techników elektroradiologii.

Absolwent Elektroradiologii może podejmować pracę w: zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej i zakładach radioterapii; ponadto- szkołach pomaturalnych o analogicznym profilu kształcenia, firmach dystrybuujących oraz serwisujących aparaturę radiologiczną oraz w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym.

 1. Możliwości dalszego kształcenia:

studia II stopnia w zakresie elektroradiologii, fizyki medycznej, zdrowia publicznego.

 1. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Elektroradiologia:

Wymiar ogółem: 460 godzin

Zasady:

 • studenci odbywają praktyki w czasie trwania roku akademickiego, począwszy od drugiego semestru, a kończąc w szóstym semestrze studiów,

 • praktyki są obowiązkowe,

 • studenci odbywający praktyki, podczas których mają kontakt z promieniowaniem jonizującym objęci są odpowiednią dozymetrią indywidualną (na koszt uczelni), a nadzór nad ich bezpieczeństwem sprawuje Inspektor Ochrony Radiologicznej działający z upoważnienia Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM,

 • praktyki kończą się egzaminem praktycznym (wyjątek: praktyki w 2 semestrze, kończące się zaliczeniem).

Forma odbywania praktyk:

Praktyki zawodowe obejmują wszystkie obszary działania przyszłych absolwentów Elektroradiologii. Podczas praktyk studenci początkowo uczestniczą w wykonywaniu, a następnie pod nadzorem opiekuna samodzielnie wykonują czynności przypisane do określonego rodzaju procedur medycznych (zgodnie z zakresem odbywanych aktualnie praktyk).

Opiekunami praktyk są osoby, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do wykonywania procedur z zakresu szeroko pojętej elektroradiologii (tj. diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej i radioterapii).

Studenci odbywają praktyki w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w szczególności: I i II Zakładzie Radiologii, Zakładzie Medycyny Nuklearnej, Zakładzie Radioterapii oraz w Zakładzie Elektrokardiologii.

Studenci odbywają praktyki w grupach co najwyżej pięcioosobowych i pracują 5 godzin dziennie. Szczegółowe ustalenia co do organizacji praktyk zawarte będą w umowach podpisanych z jednostkami organizacyjnymi przyjmującymi studentów na praktyki.

 1. Wymagania wstępne:

O przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią i posiadają świadectwo dojrzałości.

Fizyka, matematyka i biologia powinny być przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym. Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie podstawowym.

Rekrutacja na studia odbywa się on-line; warunki rekrutacji podane są na stronie głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w zakładce „Rekrutacja”.

 1. Wnioski z analizy wyniku monitoringu kariery zawodowej absolwentów:

Program studiów i zdefiniowane na jego podstawie efekty kształcenia odpowiadają zapotrzebowaniu środowiska medycznego, a zwłaszcza potencjalnych pracodawców. Potwierdzają to opinie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia w specjalności Elektroradiologia, które prowadzone były przez siedem lat w Uczelni – na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego.

Blisko 50% dotychczasowych absolwentów znalazło pracę i podkreślają wysoką satysfakcję z wykonywanego zawodu, a pozostali podjęli studia II stopnia na innych uczelniach i innych kierunkach (elektroradiologia, fizyka medyczna).

ZESTAWIENIE DANYCH O ZATRUDNIENIU W ZAWODZIE, ABSOLWENTÓW SPECJALNOŚCI ELEKTRORADIOLOGIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA UM W ŁODZI

(począwszy od 2008 roku – rekrutowani studenci byli absolwentami szkół średnich)

Rok rekrutacji

Liczba przyjętych

Liczba absolwentów

Informacja o zatrudnieniu (*)

2007

6

4

Wszyscy pracują w zawodzie

2008

18

12

12 osób ukończyło II stopień Elektroradiologii; spośród nich 8 osób pracuje w zawodzie

2009

52

26

3 osoby studiują jeszcze na II stopniu Biotechnologii; 7 osób pracuje w zawodzie, w tym 1 osoba pracuje jako elektroradiolog w Finlandii

2010

23

14

2 osoby pracują jako elektroradiolog w Irlandii; w Polsce podjęły pracę dotychczas 4 osoby; 7 osób podjęło studia II stopnia na innych uczelniach i innych kierunkach;

2011

21

16

8 osób podjęło studia II stopnia na innych uczelniach (głównie Fizyka Medyczna); 3 osoby pracują w zawodzie, jako elektroradiolog;

(*) informacja o zatrudnieniu pochodzi od samych absolwentów;

Minimum kadrowe

Zasoby kadrowe kształcenia

Zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz z wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej minimum kadrowe dla kierunku I stopnia studiów powinno składać się z co najmniej trzech samodzielnych pracowników (>30 godzin zajęć) i sześciu pracowników z doktoratem (>60 godzin zajęć).

Do minimum kadrowego kierunku Elektroradiologia zaliczają się następujące osoby:

1) Prof. dr hab. Jacek Kuśmierek -50 h

2) Dr hab. Marek Lipiński – 70 h

3) Dr hab. Stanisława Lipińska – 100 h

4) Dr hab. Maria A. Staniszewska – 230 h

5) Dr hab. Jerzy K. Wranicz – 40 h

6) Dr n. fiz. Michał Biegała – 270 h

7) Dr med. Agnieszka Bianek-Bodzak – 110 h

8) Dr Janusz Kapuściński – 70 h

9) Dr med. Michał Spych – 70 h

10) Mgr Emilia Bąbel – 110 h

11) Mgr Michał Walczak -110 h

12) Mgr inż. Teresa Jakubowska -110 h

13) Mgr Dominika Figat-Biegała – 80 h