Komunikat Rektora z dn. 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków przeprowadzania egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W nawiązaniu do Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ustala się następujące, minimalne wytyczne do przeprowadzenia egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

  • W egzaminie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to zarówno studentów, jak i egzaminujących nauczycieli akademickich).
  • Uczestnicy egzaminu są zobowiązani do zachowania odpowiednich odległości między sobą (co najmniej 2 m), szczególnie podczas wchodzenia i wychodzenia do budynku uczelni i sali egzaminacyjnej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie ustala i egzekwuje egzaminujący.
  • Miejsca w sali egzaminacyjnej powinny zostać wyznaczone w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
  • Do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej uczestnicy egzaminu są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (dotyczy to zarówno studentów, jak i egzaminujących nauczycieli akademickich).
  • Każdy uczestnik egzaminu korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
  • Ławki, krzesła, pulpity lub inne powierzchnie często dotykane w sali egzaminacyjnej powinny zostać zdezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

Jednocześnie przypominamy, że za przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w siedzibie Uniwersytetu, z zachowaniem procedur sanitarnych gwarantujących bezpieczeństwo egzaminatora i studentów, odpowiada kierownik przedmiotu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

 

Rektor: prof. dr hab. Radzisław Kordek