Przewody doktorskie

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

[tabgroup]

[tab title=”Nowy tryb” id=”1″]

1. Część wstępna

1.1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);
 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.
 • Niniejszy tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

 

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanej dalej Uczelnią, uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, w zakresie dyscypliny naukowej medycyna. Na Wydziale, przewód doktorski przeprowadza i stopień naukowy nadaje Rada Wydziału, zwana dalej Radą. 1.3. Czynności przewodu doktorskiego kończące się uchwałami Rady Następujące czynności przewodu doktorskiego muszą kończyć się uchwałami Rady:

 • wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego jeśli dany przewód doktorski tego wymaga,
 • określenie zakresu egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych (głosowania jawne),
 • powołanie recenzentów,
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
 • przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 • nadanie stopnia naukowego doktora.
 • W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zwani dalej stałymi członkami Rady. Jeśli w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są
  w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Tryb przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego 2.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego

 • Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu międzynarodowej konferencji naukowej.
  • Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej kandydatem, składa w sekretariacie dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, w którym proponuje temat rozprawy oraz osobę promotora. Do wniosku kandydat dołącza:
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji – dyplom ukończenia studiów w szkole wyższej i uzyskanie tytułu lekarza, magistra lub magistra inżyniera, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki,
  • koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą tytuł rozprawy oraz plan badań,
  • opinię rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego) dotyczącą propozycji zakresu badań i problematyki proponowanej rozprawy doktorskiej, opinia powinna być potwierdzona podpisami co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego,
  • wykaz dorobku naukowego, a w szczególności odbitki prac naukowych lub potwierdzenie przyjęcia do publikacji,
  • życiorys naukowy-zawodowy, dorobek naukowy kandydata powinien spełniać kryteria ubiegania się o stopień doktora określone przez Senat UM w Łodzi oraz Radę WNBiKP,
  • pisemną akceptację osoby proponowanej na promotora,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego – jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w innej jednostce naukowej,
  • Rozprawa doktorska nieprzyjęta w innej jednostce naukowej nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w WNBiKP.
  • dla kandydatów z poza Wydziału – pismo o zapewnieniu pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim.
 • Prodziekan ds. nauki rozpatruje złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych, ustala przede wszystkim, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawienia, Prodziekan przekazuje wniosek kandydatowi w celu jego uzupełnienia. Prodziekan ds. nauki spotyka się następnie z kandydatem i przyszłym promotorem w celu omówienia terminów i procedur przewodu doktorskiego.
 • Na posiedzeniu Rady Prodziekan ds. nauki proponuje otwarcie przewodu doktorskiego, przedstawia kandydata i przyszłego promotora. Następnie przyszły
  promotor przedstawia Radzie sylwetkę kandydata i założenia rozprawy doktorskiej. Po zapoznaniu się z opinią Prodziekana i wysłuchaniu opiekuna naukowego, Rada w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego i o powołaniu promotora. O decyzji Rady Dziekan powiadamia kandydata oraz promotora na piśmie.
 • W uzasadnionych przypadkach, Rada może wyrazić zgodę na zmianę zarówno tematu rozprawy, jak i osoby promotora. Odpowiedni werdykt Rady zapada w głosowaniu tajnym.

2.2. Powołanie komisji egzaminacyjnych i egzaminy doktorskie

 • Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
  • dyscypliny podstawowej, zwykle wybranych działów przedmiotu związanego tematycznie z rozprawą doktorską,
  • dyscypliny dodatkowej, zwykle filozofii,
  • języka obcego nowożytnego (z egzaminu z języka obcego mogą być zwolnieni kandydaci, którzy posiadają certyfikat określony w Rozporządzeniu Ministra).
   Zakres egzaminów proponuje Prodziekan ds. nauki, a zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.
 • W skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi:
  • w zakresie dyscypliny podstawowej – co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor; w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej;
  • w zakresie dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi;
  • w zakresie języka obcego nowożytnego – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej.

Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Radę w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym egzaminów doktorskich jest Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.

 • Termin egzaminów doktorskich ustala Dziekan lub Prodziekan ds. nauki.
 • Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Komisja egzaminacyjna ocenia przebieg egzaminu i precyzuje jego wynik jako zadowalający lub niezadowalający (w przypadku dyscypliny podstawowej komisja egzaminacyjna większością głosów ocenia przebieg egzaminu). Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi.
 • W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, kandydat może ubiegać się o powtórne jego złożenie. Dziekan wyznacza kandydatowi termin powtórnego egzaminu, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

2.3. Wyznaczenie recenzentów

 • W końcowej fazie realizacji przewodu doktorskiego kandydat przedstawia tezy pracy na seminarium naukowym rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego), a następnie przedkłada rozprawę doktorską wraz z opinią potwierdzoną podpisami co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. W rozprawie kandydat powinien uwzględnić uwagi zgłoszone podczas seminarium.
 • Rozprawa doktorska powinna być złożona w sekretariacie dziekana w pięciu egzemplarzach wraz z opinią promotora. Rozprawę otrzymują: promotor, recenzenci oraz Biblioteka Wydziału (po dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony).
 • Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki,
 • Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy,
 • Rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku polskim lub angielskim.
 • Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku angielskim również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.
 • Recenzentów rozprawy proponuje Radzie Dziekan lub Prodziekan ds. nauki. Dziekan może wziąć pod uwagę sugestie promotora. Recenzentem może być osoba, posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada powołuje co najmniej dwu recenzentów spoza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Powołanie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym.
 • W przypadku kandydatów, będących pracownikami Uczelni lub uczestnikami studiów doktoranckich realizowanych na Uczelni, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik Uczelni. W przypadku kandydatów z innych jednostek, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik z ich jednostki macierzystej.

2.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 • Po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz wynikami egzaminów doktorskich, Prodziekan ds. nauki opiniuje przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przedkłada Radzie stosowny wniosek. Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym.
 • W zależności od wniosków recenzentów, Rada może uzależnić przyjęcie rozprawy od uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia jej przez kandydata. Skorygowana rozprawa jest powtórnie przesłana do tych samych recenzentów dla jej dodatkowej oceny. Następnie – zgodnie z przedstawionym powyżej trybem – rozprawa przekazywana jest Prodziekanowi ds. nauki, który wnioskuje o jej przyjęciu i przedstawia wniosek Radzie.
 • W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Dziekan lub Prodziekan ds. nauki przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego
  recenzenta. Dodatkowa recenzja – jeśli jest pozytywna – może być podstawą do pozytywnej opinii w sprawie przyjęcia rozprawy. Gdy dodatkowa recenzja jest negatywna, Dziekan lub Prodziekan ds. nauki przedkłada Radzie wniosek o odrzucenie rozprawy. W obu przypadkach decyzja Rady zapada w głosowaniu tajnym.
 • O postanowieniu Rady w sprawie odrzucenia rozprawy doktorskiej, z podaniem przyczyn tej decyzji, Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora.
 • Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej WNBiKP. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
 • Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.5. Obrona rozprawy doktorskiej

 • Dziekan wyznacza termin i miejsce obrony najwcześniej na trzy tygodnie po terminie podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do obrony. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się wybrane jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn oraz wywiesza się ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, co najmniej 10 dni przed terminem. W ogłoszeniu podaje się również informację, gdzie można zapoznać się z treścią rozprawy.
 • Kandydat zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na recenzje i dostarczenie ich do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Obowiązkiem kandydata jest również opracowanie streszczenia zawierającego główne tezy rozprawy (zazwyczaj do dwu stron, ale nie więcej niż 10 stron) i dostarczenie go do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Streszczenie powinno być przygotowane w liczbie egzemplarzy równej liczbie stałych członków Rady. Streszczenie powinno być wysłane do wszystkich stałych członków Rady pocztą elektroniczną.
 • Obrona składa się z części jawnej oraz niejawnej. W części jawnej obrona przebiega według następującego scenariusza:
  • Przewodniczący (Dziekan lub jeden z prodziekanów) dokonuje otwarcia, wita przybyłych gości oraz przedstawia przebieg przewodu doktorskiego.
  • Promotor przewodu doktorskiego przedstawia sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.
  • Kandydat referuje główne tezy rozprawy.
  • Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta, przewodniczący odczytuje recenzję lub prosi o jej odczytanie członka Rady.
  • Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach.
  • Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na sali.
  • Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.

 

Podczas obrad w części jawnej promotor, z wyjątkiem wystąpienia dotyczącego sylwetki kandydata, nie powinien zabierać głosu.

 • Po części jawnej stali członkowie Rady, promotor oraz recenzenci udają się na część niejawną. Dziekan może zaprosić na część niejawną osoby nie będące członkami Rady, jednak nie mogę one brać udziału w głosowaniach.
 • W części niejawnej powinni wypowiedzieć się recenzenci, promotor oraz członkowie Rady, którzy zadawali kandydatowi pytania. Po dyskusji, przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku przyjęcia uchwały, przewodniczący poddaje pod glosowanie drugą uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk medycznych. Do głosowania uprawnieni są wszyscy stali członkowie Rady, a także recenzenci rozprawy i promotor. Głosowanie jest tajne, a werdykt zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 • Rozprawa doktorska może być wyróżniona. Wniosek o wyróżnienie, z odpowiednim uzasadnieniem, może zgłosić recenzent. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora. Wniosek musi uzyskać akceptację pozostałych recenzentów. Rozstrzygnięcie wniosku zapada w głosowaniu tajnymi i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na sali z prawem głosu.
 • Po zakończeniu części niejawnej, Przewodniczący ogłasza werdykt Rady, informując jednocześnie zebranych o ewentualnym wyróżnieniu pracy doktorskiej.
 • Sekretariat dziekana wydaje, lub przesyła listem poleconym, zaświadczenie o decyzji Rady w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 • Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał Rady, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 • Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna
 • Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

3. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od dnia 01 października 2011 roku.

[/tab]

[tab title=”Stary tryb” id=”2″]

1. Część wstępna

1.1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z dnia 16.04.2003 r.);
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 30.08.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z dnia 3.02.2004 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125 z dnia 22.12.2005 r.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 z dnia 28.08.2006 r.);
 • Statut Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2009.

1.2. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, zwany dalej Wydziałem, jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanej dalej Uczelnią, uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, w zakresie dyscypliny naukowej medycyna. Na Wydziale, przewód doktorski przeprowadza i stopień naukowy nadaje Rada Wydziału, zwana dalej Radą.

1.3. Czynności przewodu doktorskiego kończące się uchwałami Rady

Następujące czynności przewodu doktorskiego muszą kończyć się uchwałami Rady:

 • wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora,
 • określenie zakresu egzaminów doktorskich i powołanie komisji egzaminacyjnych (głosowania jawne),
 • powołanie recenzentów,
 • przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
 • przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 • nadanie stopnia naukowego doktora.
 • W głosowaniach biorą udział jedynie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, zwani dalej stałymi członkami Rady. Jeśli w treści niniejszego dokumentu nie postanowiono inaczej, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Tryb przeprowadzania czynności przewodu doktorskiego

2.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego

 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej kandydatem, składa w sekretariacie dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego, w którym proponuje temat rozprawy oraz osobę promotora. Do wniosku kandydat dołącza:
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji – dyplom ukończenia studiów w szkole wyższej i uzyskanie tytułu lekarza lub magistra,
  • koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą tytuł rozprawy oraz plan badań,
  • opinię rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego) dotyczącą propozycji zakresu badań i problematyki proponowanej rozprawy doktorskiej, opinia powinna być potwierdzona podpisami co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego,
  • wykaz dorobku naukowego,
  • życiorys naukowy-zawodowy, dorobek naukowy kandydata powinien spełniać kryteria ubiegania się o stopień doktora określone przez Senat UM w Łodzi oraz Radę WNBiKP,
  • pisemną akceptację osoby proponowanej na promotora,
  • informację o przebiegu przewodu doktorskiego – jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w innej jednostce naukowej,
  • dla kandydatów z poza Wydziału – pismo o zapewnieniu pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim.

 

 • Prodziekan ds. nauki rozpatruje złożone dokumenty pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz merytorycznych, ustala przede wszystkim, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia lub poprawienia, Prodziekan przekazuje wniosek kandydatowi w celu jego uzupełnienia. Prodziekan ds. nauki spotyka się następnie z kandydatem i przyszłym promotorem w celu omówienia terminów i procedur przewodu doktorskiego.
 • Na posiedzeniu Rady Prodziekan ds. nauki proponuje otwarcie przewodu doktorskiego, przedstawia kandydata i przyszłego promotora. Następnie przyszły promotor przedstawia Radzie sylwetkę kandydata i założenia rozprawy doktorskiej. Po zapoznaniu się z opinią Prodziekana i wysłuchaniu opiekuna naukowego, Rada w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego i o powołaniu promotora. O decyzji Rady Dziekan powiadamia kandydata oraz promotora na piśmie.
 • W uzasadnionych przypadkach, Rada może wyrazić zgodę na zmianę zarówno tematu rozprawy, jak i osoby promotora. Odpowiedni werdykt Rady zapada w głosowaniu tajnym.

2.2. Powołanie komisji egzaminacyjnych i egzaminy doktorskie

 • Egzaminy doktorskie przeprowadzane są w zakresie:
  • dyscypliny podstawowej, zwykle wybranych działów przedmiotu związanego tematycznie z rozprawą doktorską,
  • dyscypliny dodatkowej, zwykle filozofii,
  • języka obcego nowożytnego.

Zakres egzaminów proponuje Prodziekan ds. nauki, a zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.

 • W skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi:
  • w zakresie dyscypliny podstawowej – co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor; w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej;
  • w zakresie dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi;
  • w zakresie języka obcego nowożytnego – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej.
 • Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Radę w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym egzaminów doktorskich jest Dziekan lub osoba przez niego wyznaczona.
 • Termin egzaminów doktorskich ustala Dziekan lub Prodziekan ds. nauki.
 • Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Komisja egzaminacyjna ocenia przebieg egzaminu i precyzuje jego wynik jako zadowalający lub niezadowalający (w przypadku dyscypliny podstawowej komisja egzaminacyjna większością głosów ocenia przebieg egzaminu). Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi.
 • W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, kandydat może ubiegać się o powtórne jego złożenie. Dziekan wyznacza kandydatowi termin powtórnego egzaminu, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

2.3. Wyznaczenie recenzentów

 • W końcowej fazie realizacji przewodu doktorskiego kandydat przedstawia tezy pracy na seminarium naukowym rady naukowej (katedry lub innego grona naukowego), a następnie przedkłada rozprawę doktorską wraz z opinią potwierdzoną podpisami co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego. W rozprawie kandydat powinien uwzględnić uwagi zgłoszone
  podczas seminarium. Rozprawa powinna być napisana w języku polskim. Na złożenie rozprawy w języku obcym może zezwolić Rada, w tym jednak przypadku kandydat jest zobowiązany przedstawić rozszerzone streszczenie rozprawy w języku polskim.
 • Rozprawa doktorska powinna być złożona w sekretariacie dziekana w pięciu egzemplarzach wraz z opinią promotora. Rozprawę otrzymują: promotor, recenzenci oraz Biblioteka Wydziału (po dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony).
 • Recenzentów rozprawy proponuje Radzie Dziekan lub Prodziekan ds. nauki. Dziekan może wziąć pod uwagę sugestie promotora. Recenzentem może być osoba, posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada powołuje dwóch recenzentów.. W uzasadnionych przypadkach może być powołany trzeci recenzent. Powołanie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym.
 • W przypadku kandydatów, będących pracownikami Uczelni lub uczestnikami studiów doktoranckich realizowanych na Uczelni, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik Uczelni. W przypadku kandydatów z innych jednostek, na recenzenta może być powołany co najwyżej jeden pracownik z ich jednostki macierzystej.

2.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 • Po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy oraz wynikami egzaminów doktorskich, Prodziekan ds. nauki opiniuje przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przedkłada Radzie stosowny wniosek. Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym.
 • W zależności od wniosków recenzentów, Rada może uzależnić przyjęcie rozprawy od uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia jej przez kandydata. Skorygowana rozprawa jest powtórnie przesłana do tych samych recenzentów dla jej dodatkowej oceny. Następnie – zgodnie z przedstawionym powyżej trybem – rozprawa przekazywana jest Prodziekanowi ds. nauki, który wnioskuje o jej przyjęciu i przedstawia wniosek Radzie.
 • W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, Dziekan lub Prodziekan ds. nauki przedkłada Radzie wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta. Dodatkowa recenzja – jeśli jest pozytywna – może być podstawą do pozytywnej opinii w sprawie przyjęcia rozprawy. Gdy dodatkowa recenzja jest negatywna, Dziekan lub Prodziekan ds. nauki przedkłada Radzie wniosek o odrzucenie rozprawy. W obu przypadkach decyzja Rady zapada w głosowaniu tajnym.
 • O postanowieniu Rady w sprawie odrzucenia rozprawy doktorskiej, z podaniem przyczyn tej decyzji, Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora.

2.5. Obrona rozprawy doktorskiej

 • Dziekan wyznacza termin i miejsce obrony najwcześniej na trzy tygodnie po terminie podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do obrony. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się wybrane jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk medycznych oraz wywiesza się ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału, co najmniej 10 dni przed terminem. W ogłoszeniu podaje się również informację, gdzie można zapoznać się z treścią rozprawy.
 • Kandydat zobowiązany jest do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na recenzje i dostarczenie ich do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Obowiązkiem kandydata jest również opracowanie streszczenia zawierającego główne tezy rozprawy (zazwyczaj do dwu stron, ale nie więcej niż 10 stron) i dostarczenie go
  do sekretariatu dziekana najpóźniej na siedem dni przed obroną. Streszczenie powinno być przygotowane w liczbie egzemplarzy równej liczbie stałych członków Rady. Streszczenie powinno być wysłane do wszystkich stałych członków Rady pocztą elektroniczną.
 • Obrona składa się z części jawnej oraz niejawnej. W części jawnej obrona przebiega według następującego scenariusza:
  • Przewodniczący (Dziekan lub jeden z prodziekanów) dokonuje otwarcia, wita przybyłych gości oraz przedstawia przebieg przewodu doktorskiego.
  • Promotor przewodu doktorskiego przedstawia sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.
  • Kandydat referuje główne tezy rozprawy.
  • Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta, przewodniczący odczytuje recenzję lub prosi o jej odczytanie członka Rady.
  • Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach.
  • Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na sali.
  • Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.
 • Podczas obrad w części jawnej promotor, z wyjątkiem wystąpienia dotyczącego sylwetki kandydata, nie powinien zabierać głosu.
 • Po części jawnej stali członkowie Rady, promotor oraz recenzenci udają się na część niejawną. Dziekan może zaprosić na część niejawną osoby nie będące członkami Rady, jednak nie mogę one brać udziału w głosowaniach.
 • W części niejawnej powinni wypowiedzieć się recenzenci, promotor oraz członkowie Rady, którzy zadawali kandydatowi pytania. Po dyskusji, przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku przyjęcia uchwały, przewodniczący poddaje pod glosowanie drugą uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk medycznych. Do głosowania uprawnieni są wszyscy stali członkowie Rady, a także recenzenci rozprawy i promotor. Głosowanie jest tajne, a werdykt zapada bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 • Rozprawa doktorska może być wyróżniona. Wniosek o wyróżnienie, z odpowiednim uzasadnieniem, może zgłosić recenzent. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora. Wniosek musi uzyskać akceptację pozostałych recenzentów. Rozstrzygnięcie wniosku zapada w głosowaniu tajnymi i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na sali z prawem głosu.
 • Po zakończeniu części niejawnej, Przewodniczący ogłasza werdykt Rady, informując jednocześnie zebranych o ewentualnym wyróżnieniu pracy doktorskiej.
 • Sekretariat dziekana wydaje, lub przesyła listem poleconym, zaświadczenie o decyzji Rady w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 • Kandydat może wnieść odwołanie do odmownych uchwał Rady na każdym etapie przewodu doktorskiego. Odwołanie składa się do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, za pośrednictwem Rady Wydziału, w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami przewodu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.

3. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej procedurze decyduje Dziekan po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady. Procedura wchodzi w życie Uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały.

[/tab]

[/tabgroup]